Wijziging accreditatie-reglement voor de mogelijkheid om alsnog daadwerkelijk gevolgde uren bij gedeeltelijke deelname aan bij- en nascholing te verkrijgen. Het ABSG heeft de mogelijkheid van het toekennen van uren aan deelnemers die slechts aan een deel van een geaccrediteerde scholing hebben deelgenomen, door een wijziging in het accreditatie-reglement mogelijk gemaakt.
In GAIA is invoering van de presentie van een deelnemer in principe alleen mogelijk met het in het ID-nummer vastgestelde aantal uren.
Aanbieders gaven aan moeite te hebben met het invoeren van de presentie in GAIA, indien deelnemers volgens de aanwezigheidsregistratie slechts gedeeltelijk  hadden deelgenomen aan de scholing.
De wijziging komt erop neer dat:

  1. De aanbieder brengt binnen 6 weken de presentie van de deelnemers die aan de scholing volledig hebben deelgenomen in GAIA in.
  2. De aanbieder verstrekt een certificaat met daarop de vereiste gegevens omtrent ID-nummer, naam, BIG-nummer en het daadwerkelijk deelgenomen aantal uren aan de deelnemers die aan de scholing slechts gedeeltelijk hebben deelgenomen.
  3. De deelnemer kan daarna dit certificaat zelf uploaden in zijn persoonlijk dossier van “Mijn RGS” in stap 4 onder het kopje “Deskundigheidsbevordering”. Deze mogelijkheid is door de RGS beschreven na een vraag van het ABSG.

Op deze wijze is de arts in staat zijn daadwerkelijk gevolgde geaccrediteerde scholing alsnog voor herregistratie toe te voegen en is de aanbieder in staat om de daadwerkelijk gevolgde uren via het certificaat aan de deelnemer te verstrekken. Op deze manier wordt gevolg gegeven ook aan de regel vanuit het AO-KNMG omtrent het alleen toekennen van accreditatie-uren voor aantoonbare deelname aan deskundigheidsbevordering.
De exacte tekst van de wijziging in het accreditatie-reglement staat onder het hoofdstuk.
Algemene Bepalingen in art. 10.e en het hoofdstuk Procedure Aanvraag Accreditatie in artikel 14.