Opleidingsinstellingen die door de RGS zijn erkend als opleidingsinstituut sociale geneeskunde kunnen desgewenst bij het ABSG een instellingsaccreditatie aanvragen. Instellingsaccreditatie wil zeggen dat het betreffende opleidingsinstituut zelf de accreditatie van de door hen aangeboden bij- en nascholing vaststelt, uiteraard conform de regels en criteria van het ABSG.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor instellingsaccreditatie moet het ABSG kunnen vaststellen dat het opleidingsinstituut de kwaliteit van de aangeboden na- en bijscholing voldoende heeft geborgd en zich houdt aan de vigerende criteria van het ABSG. Hiertoe wordt het opleidingsinstituut eerst door het ABSG gevisiteerd. Afhankelijk van de bevindingen bij de visitatie wordt door het bestuur van het ABSG besloten om de instellingsaccreditatie toe te kennen, af te wijzen (of in te trekken) of onder beperkende voorwaarden toe te kennen. Ook wordt daarbij de geldigheidsduur van de instellingsaccreditatie bepaald. In beginsel zal dat 3 jaar zijn.

Kosten

M.i.v. 1-1-2014 is het abonnementstarief voor een instellingsaccreditatie 3500 euro (excl. BTW) per jaar.
M.i.v. 1-1-2023 wordt het abonnementstarief 4000 euro per jaar.
In dit tarief zit:
– De 3 jaarlijkse visitatie door 3 accrediteurs namens het ABSG en de beoordeling van 10 evaluatieverslagen
– Na een goed doorlopen visitatie volgt elk jaar in de 3 jaren van de volgende periode de schriftelijke beoordeling van 5 at random gekozen cursussen uit het jaarprogramma. Een en ander op basis van de gebruikelijke criteria uit het accreditatiereglement.

Thans toegekende instellingsaccreditaties

Op dit moment heeft alleen de NSPOH instellingsaccreditatie

Een overzicht van het aanbod van cursussen vindt u op de site van de NSPOH:  www.nspoh.nl