M.i.v 1-1-2025 Nieuwe regels Overige Deskundigheids Bevording (ODB)

Verwijzing naar de brief van september 2023 verstuurd namens KAMG, NVVG en NVAB

12-01-2021, Wijziging accreditatie-reglement voor de mogelijkheid om alsnog daadwerkelijk gevolgde uren bij gedeeltelijke deelname aan bij- en nascholing te verkrijgen.

Het ABSG heeft de mogelijkheid van het toekennen van uren aan deelnemers die slechts aan een deel van een geaccrediteerde scholing hebben deelgenomen, door een wijziging in het accreditatie-reglement mogelijk gemaakt.
In GAIA is invoering van de presentie van een deelnemer in principe alleen mogelijk met het in het ID-nummer vastgestelde aantal uren.
Aanbieders gaven aan moeite te hebben met het invoeren van de presentie in GAIA, indien deelnemers volgens de aanwezigheidsregistratie slechts gedeeltelijk  hadden deelgenomen aan de scholing.
De wijziging komt erop neer dat:

  1. De aanbieder brengt binnen 6 weken de presentie van de deelnemers die aan de scholing volledig hebben deelgenomen in GAIA in.
  2. De aanbieder verstrekt een certificaat met daarop de vereiste gegevens omtrent ID-nummer, naam, BIG-nummer en het daadwerkelijk deelgenomen aantal uren aan de deelnemers die aan de scholing slechts gedeeltelijk hebben deelgenomen.
  3. De deelnemer kan daarna dit certificaat zelf uploaden in zijn persoonlijk dossier van “Mijn RGS” in stap 4 onder het kopje “Deskundigheidsbevordering”. Deze mogelijkheid is door de RGS beschreven na een vraag van het ABSG.

Op deze wijze is de arts in staat zijn daadwerkelijk gevolgde geaccrediteerde scholing alsnog voor herregistratie toe te voegen en is de aanbieder in staat om de daadwerkelijk gevolgde uren via het certificaat aan de deelnemer te verstrekken. Op deze manier wordt gevolg gegeven ook aan de regel vanuit het AO-KNMG omtrent het alleen toekennen van accreditatie-uren voor aantoonbare deelname aan deskundigheidsbevordering.
De exacte tekst van de wijziging in het accreditatie-reglement staat onder het hoofdstuk.
Algemene Bepalingen in art. 10.e en het hoofdstuk Procedure Aanvraag Accreditatie in artikel 14.

20 augustus 2020, Vacature Coördinator ABSG
Op korte termijn zoekt het ABSG een coördinator (arbeid en gezondheid)
Meer informatie betreffende het takenpakket/profiel van een coördinator vindt u hier
U kunt uw interesse kenbaar maken via een mail aan het bureau,  bureau@absg.nl

4 april 2019, Nieuw ODB-reglement van de KAMG, NVAB en NVVG per 1 jul 2018
De KAMG, NVAB en NVVG hebben een gezamenlijk ODB-reglement opgesteld dat ingegaan is per 1 juli 2018.
Het ODB-reglement staat ter informatie op onze website per specialisme vermeld onder accreditatie-aanvragen/algemeen en onder bij- en nascholingen onder het tekstkopje ODB. Het laatste blad in elk reglement beschrijft de reeds vooraf-geaccrediteerde werkgroepen en commissies per vereniging.
8 Januari 2019, toegevoegd een interview met Hans de Wolff

4 juni 2018, Met ingang van 1 juli 2018 zal het ABSG de volgende tarieven hanteren:
Standaard tarief                              210 euro (excl. BTW)
Tarief eigen verenigingen             105 euro (excl. BTW)
Cyclusaanvraag                               300 euro (excl. BTW)
Bezwaar                                            210 euro (excl. BTW)

M.i.v. 1 oktober 2017 nieuw postadres en telefoonnummer: 024-7111341

17 jan. 2017, Dien uw accreditatieverzoek tijdig in! 

Binnenlandse bij- en nascholingen: uiterlijk 6 weken vooraf!

 Het laatste half jaar zien we bij het ABSG een duidelijke toename van het aantal te late aanvragen via GAIA.

Indiening uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de begindatum van de bij- of nascholingsactiviteit is vooral ingesteld om zo ervoor te kunnen zorgen dat de beslissing over het accreditatieverzoek door het bureau en de accreditatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen tijdig bekend is.

Het is met name van belang voor de deelnemers aan een activiteit om zeker voorafgaand aan de bij-of nascholing te weten of accreditatie is verleend.

Ook de aanbieders hebben daar belang bij om zo te zorgen dat deelnemers zich niet gaan afmelden bij onduidelijkheid van accreditatieverkrijging.

Het ABSG heeft deze 6-weken-eis sedert 1 januari 2014 in haar Reglement Accreditatie staan.

Het ABSG hanteert deze eis strikt, zeer zelden wordt na beoordeling door de coördinatoren een uitzondering gemaakt. Het tijdig bekend zijn van de accreditatieverlening is voor de deelnemers van het grootste belang in verband met het vermijden van problemen met de herregistratie van de geregistreerde sociaalgeneeskundigen. 

Buitenlandse bij- en nascholingen: uiterlijk 6 maanden na afloop!

Bij scholingen in het buitenland is de primaire eis dat de scholing in het buitenland geaccrediteerd is. Alleen geaccrediteerde buitenlandse bij- en nascholing wordt in behandeling genomen.

Uiterlijk 6 maanden na afloop van de scholing moet het verzoek door de individuele arts bij het ABSG ingediend zijn. Deze bepaling is op verzoek van de accreditatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen gemaakt om zo te vermijden dat aanvragers cursussen stapelen en kort voor de herregistratie alles tegelijk indienen.

De bepaling geldt vanaf 1 januari 2014.

De procedure kunt u op de website bij buitenlandse scholing vinden.

De beoordeling door de accreditatiecommissie geschiedt volgens de Nederlandse normen.