1. Het bestuur van de Stichting ABSG stelt een bezwaarcommissie in met als taak het behandelen van bezwaarschriften tegen:
  a. Beslissingen van een wetenschappelijke vereniging (c.q. de accreditatiecommissie van een wetenschappelijke vereniging) of de coördiator(en) ABSG om geen accreditatie te verlenen;
  b. Beslissingen over het aantal toegekende uren (punten) aan een verleende accreditatie;
  c. Beslissingen om géén instellingsaccreditatie te verlenen dan wel deze in te trekken.
 2. Samenstelling bezwaarcommissie:
  a. De bezwaarcommissie van het ABSG bestaat uit 3 leden, één voorgedragen door de NVAB, één lid door de NVVG en één lid door de KAMG;
  b. De commissie wordt secretarieel ondersteund door de coördinator(en) of een bureaumedewerker van het ABSG;
  c. De leden worden voorgedragen door de genoemde verenigingen en benoemd door het bestuur van het ABSG;
  d. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding en een vacatiegeld.
 3. Indienen bezwaar:
  a. De aanvrager van accreditatie is bevoegd bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van de coördinator/accreditatiecommissie.
  b. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van de beslissing te worden ingediend bij het secretariaat van het ABSG.
  c. De aanvrager kan een heroverweging en/of een verzwaar indienen
 4. Heroverweging:
  a. De aanvraag en het bezwaar kunnen eerst ter heroverweging aan de betreffende accrediteur/accreditatiecommissie/coördinator(en) worden voorgelegd, het resultaat van deze heroverweging wordt binnen 6 weken schriftelijk aan de aanvrager bekend gemaakt.
  b. De aanvrager kan binnen zes weken na dagtekening van het betreffende heroverwegingsbesluit – alsnog bezwaar aantekenen bij het ABSG.
  c. Het in lid 3 en lid 4. bedoelde bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden, waarbij een kopie van de beslissing waartegen bezwaar gemaakt wordt moet worden meegezonden. Indiening kan via e-mail of per fysieke post.
 5. Behandeling bezwaar:
  a. De commissie toetst het bezwaar aan het Reglement Accreditatie van het ABSG.
  b. De commissie kan het bezwaar schriftelijk afhandelen op grond van het dossiers.
  c. Indien gewenst kan de commissie de aanvrager/accrediteurs/coördinator(en) vragen een mondelinge toelichting te geven.
  d. De commissie kan eventueel het advies van een jurist inwinnen.
  e. Indien de commissie het bezwaar gegrond acht zal zij de accreditatieaanvraag terugleggen bij de accrediteur/accreditatiecommissie/coördinator(en) voor het afgeven van een nieuwe beslissing met inachtneming van het oordeel van de commissie.
  f. De commissie stelt de indiener en de accrediteur/accreditatiecommissie/coördinator(en)  schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte van haar oordeel.
 6. Oordeel commissie:
  a. De commissie neemt beslissingen bij een meerderheid van stemmen.
  b. Tegen het oordeel van de bezwaarcommissie is geen beroep mogelijk
 7. Tijdspad:
  a. Binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar tegen een heroverweging van de betreffende accreditatiecommissie/coördinator(en) wordt de indiener een bevestiging van ontvangst gezonden.
  b. Binnen 4 weken na indiening van het bezwaar moet de betaling van het verschuldigde bedrag plaats vinden.
  c. Binnen 12 weken na ontvangst van het verschuldigde bedrag is het bezwaar behandeld door de bezwaarcommissie.
  d. Binnen 16 weken na het indienen van het bezwaar is een schriftelijk oordeel bekend gemaakt aan de indiener, de accreditatiecommissie/coördinator(en).
 8. Kosten:
  De kosten van behandeling van het bezwaar door de bezwarencommissie bedragen 210 euro (excl. BTW) en zijn voor rekening van de aanvrager. Een bezwaar wordt pas in behandeling genomen, indien de kosten overgemaakt zijn op de bankrekening van het ABSG. De betaling moet binnen 4 weken na het indienen van het bezwaar plaatsvinden. Bij een latere betaling wordt het bezwaar niet in behandeling genomen en derhalve afgewezen. Het te laat betaalde bedrag wordt niet gerestitueerd. Bij een gegrond bezwaar zullen de kosten aan de indiener worden gerestitueerd.

(versie januari 2018, ingang 1 januari 2018)