De Stichting ABSG (Accreditatie-bureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatie-aanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De sociale geneeskunde kent 3 specialismen: bedrijfsgeneeskunde (NVAB), verzekeringsgeneeskunde (NVVG), maatschappij + gezondheid (KAMG). De Stichting ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Na de afsplitsing van de FMG is besloten dat lopende de positiebepaling van de FMG, de accreditatie voor en door deze vereniging vanuit het ABSG verzorgd wordt.

*Het bestuur: Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van de 3 samenwerkende moederverenigingen. De leden van het bestuur waren in 2022: Leo van der Beek / Kevin de Decker (NVVG) penningmeester, Iris Homeijer (NVAB) voorzitter en Toos Waegemaekers (KAMG) secretaris.

Het bestuur heeft in 2022 4x een bestuursvergadering gehad. Bij deze vergaderingen ondersteunen de coördinatoren en de secretariële functionaris van het bureau.

*Het bureau:
Het uitvoerend bureau van de stichting ABSG bestaat uit het secretariaat, dat ook in 2022 werd gevoerd door Wilma van Wijnbergen en de twee coördinatoren: Henk Vochteloo / Joost  Paardenkooper(NVAB/NVVG) en Trudy de Jong (KAMG)

*Accreditatiecommissies:
In totaal waren er in 2022 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de sociaal-geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 9 accreditatie-commissies actief. Daarin werken in totaal 19 artsen die door hun wetenschappelijke vereniging worden geselecteerd en benoemd. Zij doen dit werk als vrijwilliger met een geringe vergoeding.

*Accreditatieaanvragen in 2022:
Totaal 810 aanvragen zijn behandeld, een stijging van bijna 16% t.o.v. het voorgaande jaar 2021 (toen 698 aanvragen). In 2022 zijn 15 aanvragen afgewezen (in 2021 waren dat 12 aanvragen).

De verdeling van de aanvragen over de accreditatiecommissies is als volgt:

Tabel 1: Aantal beoordeelde aanvragen per vereniging:

Vereniging201720182019202020212022
NVAB273261283202235250
NVVG1251391056471117
KAMG507495536304392410
FMG32*25*26*18*20*33
Totaal905895924570698810

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

FMG = Forensische Geneeskunde

* = getallen zijn t/m 2021 opgenomen bij de aantallen van de KAMG

Tabel 2: Aanvragen KAMG opgesplitst naar de afzonderlijke verenigingen:

Vereniging201720182019202020212022
AJN303312356204266292
VvAwT8106749
VAV=NVAG-VAGZ en VIA58314624  3328
NVIB555553212033
NVMM202220112115
NVDG314029192833
FMG3225261820 
Totaal507495536304392410

AJN = Jeugdgezondheidszorg
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
VAV = Vereniging Artsen Volksgezondheid
NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
NvDG = Vereniging voor Donorgeneeskunde

*Heroverweging en bezwaar

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één vertegenwoordiger uit elke in het ABSG participerende moedervereniging.

De bezwaarcommissie bestaat uit:

NVAB: vacature
NVVG: mw. M. Belinfante
KAMG: mw. O.A. Wienen

In 2022 zijn 2 bezwaren ingediend. Deze bezwaren zijn door de bezwaarcommissie ongegrond bevonden.

*Financiën

 – Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2022 was dit 210 euro excl. BTW.

-Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatie-aanvraag gereserveerd voor de betrokken accreditatie-commissie

 -De bestuursleden ontvangen een vacatie-vergoeding per vergadering en de coördinatoren de fiscaal bepaalde vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand.

 -De wetenschappelijke verenigingen ontvangen ieder jaar een bedrag naar rato van het aantal voor hen afgehandelde accreditatie-aanvragen.

*Accreditatie-Overleg KNMG

Het ABSG neemt deel aan het federatie-brede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering (CvU) bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2022 waren dit: Henk Vochteloo (NVAB/NVVG/ABSG) en Trudy de Jong (KAMG)

*ABAN

In 2022 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Fred Alwon (NVAG) en Rogier Dick (NVVG). Zij hebben 101 aanvragen beoordeeld.

*ABFE: Raad van Beroep

Erik Sprong neemt namens cluster 3 deel aan de Raad van Beroep van het ABFE.

*Instellingsaccreditatie NSPOH

De instellingsaccreditatie van de NSPOH loopt tot 31-12-2023.
De visitatie zal begin 2024 plaatsvinden.

*Audits

Voor de audits van bij- en nascholing wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. De resultaten worden besproken met de aanbieder en binnen het accreditatie-overleg ABSG.

 -In 2022 zijn 3 audits gerealiseerd: 2 door de accreditatie-commissie van de AJN en 1  door die van de NVAB

Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid en het wordt door de meeste aanbieders ook op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor veel organisatoren.