* De Stichting ABSG (Accreditatie-bureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatie-aanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De sociale geneeskunde kent 3 specialismen: bedrijfsgeneeskunde (NVAB), verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en maatschappij + gezondheid (KAMG). De Stichting ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG.

* Het bestuur :                                                                                                                              
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur waren in 2021: Leo van der Beek (NVVG) penningmeester, Iris Homeijer (NVAB) en Toos Waegemaekers (KAMG) secretaris.

Het bestuur heeft in 2021 5x een bestuursvergadering gehad. Bij deze vergaderingen ondersteunen de coördinatoren en de secretariële functionaris van het bureau.

*Het bureau:
Het uitvoerend bureau van de stichting ABSG bestaat uit het secretariaat, dat ook in 2021 werd gevoerd door Wilma van Wijnbergen en de twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB/NVVG) en Trudy de Jong (KAMG)

*Accreditatiecommissies:
In totaal waren er in 2021 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de sociaal-geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 9 accreditatie-commissies actief. Daarin werken in totaal 20 artsen die door hun wetenschappelijke vereniging worden geselecteerd en benoemd. Zij doen dit werk als vrijwilliger met een geringe vergoeding.

*Accreditatieaanvragen in 2021:
T
otaal 698 aanvragen zijn behandeld, een stijging van bijna 22% t.o.v. het voorgaande jaar 2020 (toen 570 aanvragen). In 2021 zijn 12 aanvragen afgewezen (in 2020 waren dat 8 aanvragen).

In 2021 zijn 76 aanvragen teruggestuurd (in 2020: 83) Ongeveer de helft is teruggestuurd omdat deze aanvragen te laat zijn ingediend. De andere helft op basis van onvolledigheid van de aanvraag.

De verdeling van de aanvragen over de accreditatiecommissies is als volgt:

Tabel 1: Aantal beoordeelde aanvragen per vereniging:

Vereniging201620172018201920202021
NVAB281273261283202235
NVVG1091251391056471
KAMG475507495536304392
Totaal865905895924570698

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

Tabel 2: Aanvragen KAMG opgesplitst naar de afzonderlijke verenigingen:

Vereniging20172018201920202021
AJN303312356204266
VvAwT810674
VAV=NVAG-VAGZ en VIA5831462433
NVIB5555532120
FMG3225261820
NVMM2022201121
NVDG3140291928
Totaal507495536304392

AJN = Jeugdgezondheidszorg
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
VAV = Vereniging Artsen Volksgezondheid
NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding
FMG = Forensische Geneeskunde
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
NvDG = Vereniging voor Donorgeneeskunde

*Heroverweging en bezwaar

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één vertegenwoordiger uit elke in het ABSG participerende moedervereniging.

De bezwaarcommissie bestaat uit:

NVAB: de heer H. Ceulen
NVVG: mw. M. Belinfante
KAMG: mw. O.A. Wienen

In 2021 is geen bezwaar ingediend.

*Financiën

 – Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2021 was dit 210 euro excl. BTW.

-Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatie-aanvraag gereserveerd voor de betrokken accreditatie-commissie

 -De bestuursleden ontvangen een vacatie-vergoeding per vergadering en de coördinatoren de fiscaal bepaalde vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand.

 -De wetenschappelijke verenigingen ontvangen ieder jaar een bedrag naar rato van het aantal voor hen afgehandelde accreditatie-aanvragen.

*Accreditatie-Overleg KNMG

Het ABSG neemt deel aan het federatie-brede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering (CvU) bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2021 waren dit: Henk Vochteloo (NVAB/NVVG/ABSG) en Trudy de Jong (KAMG)

*ABAN

In 2021 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Fred Alwon (NVAG) en Rogier Dick (NVVG). Zij hebben 97 aanvragen beoordeeld.

*ABFE: Raad van Beroep

Erik Sprong neemt namens cluster 3 deel aan de Raad van Beroep van het ABFE.

*Instellingsaccreditatie NSPOH

De visitatie is door corona pas in januari 2021 afgerond en de NSPOH heeft een instellingsaccreditatie tot en met 31-12-2023 verkregen.

*Audits

Voor de audits van bij- en nascholing wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. De resultaten worden besproken met de aanbieder en binnen het accreditatie-overleg ABSG.

 -In 2021  zijn 3 audits gerealiseerd: 2 door de accreditatie-commissie van de AJN en 1  door die van de FMG

Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid en het wordt door de meeste aanbieders ook op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor veel organisatoren.