Accreditatiebureau Sociale geneeskunde

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het driehoofdige bestuur van het ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur zijn in 2011, Marga van Liere(NVVG) penningmeester, Thérèse Miermans (NVAB) voorzitter en Cisca Koning (KAMG) tot 08-11-2011, opgevolgd door Henk Jans (KAMG), secretaris.

Het uitvoerend bureau van ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2011 evenals in voorgaande jaren werd bemenst door Wilma van Wijnbergen (werkzaam via Cantrijn); en twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Jacqueline Vernooij (KAMG).

Aantallen 2011
In 2011 werden in totaal 627 aanvragen behandeld, een daling van 5% t.o.v. het voorgaande jaar 2010 (toen 660 aanvragen)

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Aantal beoordelingen  Aantal beoordelingen
Vereniging 2010 2011
NVAB 266 218
NVVG 69 79
KAMG 325 330
Totaal 660 627

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsartsen
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

De aanvragen bij de KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Aantal beoordelingen KAMG:
 Vereniging 2010 2011
AJN 178 203
VvAwT    9    7
NVAG 46 37
VIZ-IB 39 33
VIA    6 12
FMG 23 24
NVMM 5 3
VAGZ 19 11

VIZ-IB          Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten
NVMM          Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
VIA                Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
VvAwT          Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
AJN               Jeugdgezondheidszorg
FMG             Forensische Geneeskunde
NVAG           Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
VAGZ            Vereniging  voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

Financiën

Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2011 is dit tarief onveranderd gebleven (180 euro excl. BTW).

Per afgehandelde accreditatieaanvraag wordt aan de relevante wetenschappelijke vereniging een bedrag overgemaakt; dit is in 2011 eenmalig verhoogd van 90.- naar 120.- euro.

Heroverweging en bezwaar

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.
In 2011 heeft zich geen bezwaar voorgedaan.

Tevens zijn er in 2011 ook weer aanbieders geweest die een afgewezen accreditatieaanvraag ter discussie stelden, maar dit kon vaak al via nadere informatie en uitleg door het secretariaat, de coördinator en/of de betreffende accreditatiecommissie worden ondervangen. In enkele gevallen werd de afgewezen aanvraag in meer formele zin door de relevante accreditatiecommissie in heroverweging genomen. Dit leidde vaak tot een beter begrip bij de aanbieders van de achtergronden van de afwijzing, soms ook tot een herziening van de afwijzing; in ieder geval tot een zodanige uitkomst dat de aanbieders van een verdere bezwaargang afzagen. Er kan daarom worden gesteld dat de heroverwegingsprocedure ook in 2010 naar tevredenheid van alle partijen functioneert.

 

Accreditatie NSPOH.

In maart 2011 heeft visitatie plaats gevonden van de NSPOH ivm toekenning van de instellingsaccreditatie. Dit heeft geleid tot het toekennen van voorwaardelijke accreditatie voor een jaar met verbeterpunten. De NSPOH heeft deze punten voortvarend ter hand genomen en hierover naar tevredenheid gerapporteerd eind oktober 2011. De instellingsaccreditatie is daarop toegekend tot juli 2014.

 

Accreditatie Overleg KNMG

Het ABSG is lid van het federatiebrede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2011 waren dit Yvonne Wijnands (AJN) en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG).
In 2011 is gestart

  • met het ABAN: één loket voor accreditatie van algemene scholing.

De Sociale Geneeskunde is daar vertegenwoordigd door Juan Bouwmans (NVAB) en Fred Alwon (NVAG).

  • met het ontwikkelen van een routing voor e-learning: in 1e instantie worden technische en didactische aspecten beoordeeld door een centraal loket (ABFE), en na goedkeuring wordt de aanvraag doorgestuurd naar de wetenschappelijke vereniging voor beoordeling van inhoud, objectiviteit en relevantie. Er zal gestart worden met een proefperiode per 01-01-2012, waarin het ABSG zal participeren.
  • Met de harmonisatie van geaccrediteerde buitenlandse scholingen: voor het accepteren hiervan worden 4 mogelijkheden gecreëerd.

Accrediteurs

In totaal waren in 2011 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de diverse sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 10 accreditatiecommissies actief. Deze werden bemenst door in totaal 18 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden aangesteld. Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, organiseert het bureau van ABSG tenminste eenmaal per jaar een grote bijeenkomst voor alle accrediteurs. Hierbij worden door de coördinator alle relevante actualiteiten aan de orde gesteld en kan casuïstiek worden ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. In 2011 vond deze plaats op 5 oktober.

Hierbij zijn o.a. de volgende punten besproken:

  •  Harmonisatie van de “Overige Deskundigheid Bevorderende activiteiten” (ODB), op verzoek van Mevr, Mr. R. Hadders, secretaris van de SGRC.
    Aan de bestaande tabel (KNMG) worden enkele activiteiten toegevoegd. Vervolgens wordt in december 2011 nogmaals een brief naar de Besturen van de Wetenschappelijk Verenigingen verzonden met het verzoek om, indien men nog andere activiteiten vermeld wil zien, hiervan Mevr, Hadders zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  • Beleid inzake het beleid bij aanvragen voor acceptatie van buitenlandse scholingen.
  • Visiteren van bij- en nascholingen; dit gebeurt nog sporadisch. Dit zal verder uitgewerkt worden na de uitgevoerde eerste pilot bij 3 cursussen door de accreditatiecommissie van de NVAB.