Het AbSg verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen tbv bij- en nascholing voor Sociaal geneeskundigen. Dit betreft de specialisme Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij en Gezondheid.

Alle aanvragen worden door het Accreditatiebureau Sociale geneeskunde (AbSg) behandeld.

Het AbSg is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Een commissie van toezicht, bestaand uit drie bestuursleden van genoemde verenigingen, draagt de verantwoordelijkheid voor het bureau. Het bureau wordt bemenst door een administratief medewerkster (19 uur per week) en een coördinator (3 uur per week).

Het AbSg verzorgt de logistieke afhandeling van de accreditatieaanvragen.

De inhoudelijke beoordeling geschied door een drietal accreditatiecommissies van de afzonderlijke verenigingen.

Voor het verzorgen van de accreditatie wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht, dat gedeeltelijk ten goede komt aan de verenigingen en gedeeltelijk bestemd is om de kosten van het logistieke proces te dekken.

In 2005 werden 520 aanvragen behandeld, hetgeen een forse stijging betekent t.o.v. het voorgaande jaar (349).
Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat  het Kaderbesluit per 01-01-2005 van kracht is geworden. Hierin staan algemene regels beschreven met betrekking tot het specialisme arts M&G inzake registratie van profielen.
De meeste aanvragen worden digitaal ingediend. Een website voorziet de aanvrager van informatie en formulieren. De aanvragers maken hier gebruik van, waardoor ook het merendeel van de correspondentie tussen bureau en accreditatiecommissie per mail verloopt. Gezien de grote tijdswinst is het streven alle aanvragen per 1 september 2006 op deze manier te verwerken. Mede door de ontwikkelingen met betrekking tot de internetapplicatie en de daaruit voortvloeiende uitrol van het GAIA project zal dit mogelijk per 1 januari 2007 een feit zijn.

Besloten is voor 2005 de jaaraccreditatie af te schaffen. Om aan de terechte wens van veel aanvragers tegemoet te komen is in 2005  een nieuw type accreditatie geïntroduceerd, het jaarabonnement.

In het tweede kwartaal van 2004 heeft een bezwarencommissie een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden. Er zijn drie bezwaren uit 2005 behandeld volgens het vastgestelde reglement. Alle drie bezwaren zijn na heroverweging van de accreditatiecommissie doorgestuurd naar de bezwarencommissie en eveneens ongegrond verklaard.
Ook in 2005 werd geconstateerd dat het aantal aanvragen zodanig toenam dat de administratief medewerkster extra tijd nodig had om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten. Haar aanstelling is per 01-01-2006 van 16 uur per week uitgebreid naar 19 uur per week.

Halverwege 2005 is de beleidsmedewerker, Martine de Zoeten, gestopt met haar werkzaamheden en is er per 15 augustus 2005 een coördinator van 3 uur per week aangesteld.
In eerste instantie is besloten alleen de opleidingsinstituten die de primaire opleiding verzorgen de mogelijkheid krijgen instellingsaccreditatie aan te vragen. De Commissie van Toezicht zal een regeling ontwikkelen voor deze opleidingsinstituten om de instellingsaccreditatie mogelijk te maken. Meerdere scholingsinstituten laten weten ook voor een instellingsaccreditatie in aanmerking te willen komen. De Commissie van Toezicht is bezig dit te onderzoeken en te ontwikkelen evenals een visitatiesystematiek.

Ook in 2005 werden een aantal aanvragen ontvangen m.b.t. schriftelijke en/of digitale bijscholing. Dit betreft scholingen die de arts individueel volgt. In de verschillende accreditatiecommissies is hierover gesproken. In principe wil men deze aanvragen gaan behandelen. Aanvullende eisen zullen worden geformuleerd op het gebied van toetsing en de wijze waarop de tijdsbesteding wordt berekend.

Om tot een goede regeling te komen is besloten in 2005 dit type aanvragen op experimentele basis in de volledige commissies te behandelen, zodat op grond van ervaring een regeling opgesteld kan worden. Dit is in 2005 nog niet optimaal gerealiseerd en zal in 2006 meegenomen worden in haar ontwikkeling.
Medio 2005 is een nieuwe site de lucht in gegaan met een professionele zoekfunctie.

Het AO (Accreditatie Overleg) van de KNMG heeft medio 2004 een standaard aanvraagformulier tbv alle aanvragen bij wetenschappelijke verenigingen vastgesteld. Het AbSg gebruikt dit formulier.
In 2006 zal het AbSg doorgaan op de ingeslagen weg. Het GAIA project, de instellingsaccreditatie en de digitale/schriftelijke cursussen zorgen voor nieuwe uitdagingen.

Thilde Derkman

Coördinator AbSg