Jaarverslag 2004

Het AbSg verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen tbv bij- en nascholing voor Sociaal geneeskundigen. Dit betreft de specialisme Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij en Gezondheid.

Voor 2004 werden de aanvragen door de SGRC behandeld.

Het AbSg is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Een commissie van toezicht bestaand uit drie bestuursleden van genoemde verenigingen dragen de verantwoordelijkheid voor het bureau. Het bureau wordt bemenst door een administratief medewerkster en een coördinator.

Het AbSg verzorgt de logistieke afhandeling van de accreditatieaanvragen, de inhoudelijke beoordeling geschied door een drietal commissie van de afzonderlijke verenigingen.

Voor het verzorgen van de accreditatie wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht, dat gedeeltelijk ten goede komt aan de verenigingen en gedeeltelijk bestemd is om de kosten van het logistieke proces te dekken.

In 2004 werden 349 aanvragen behandeld, hetgeen een stijging betekent tov de voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat en accreditatie een geldigheid kent van 3 jaar, en er in 2004 (ruim 3 jaar na de start van de accreditatieplicht) en relatief veel “ 2e” aanvragen ontvangen zijn.

Ook is het mogelijk dat door de herregistratieverplichting artsen bij de aanbieders van scholing aandringen op accreditatieaanvraag.

Met de overgang van SGRC naar AbSg is het mogelijk geworden de aanvragen digitaal in te dienen. Een website voorziet de aanvrager van informatie en formulieren. Meer dan de helft van de aanvragers maakte hier gebruik van, waardoor ook het merendeel van de correspondentie tussen bureau en accreditatiecommissie per mail kon verlopen. Gezien de grote tijdswinst is het streven ernaar alle aanvragen op deze manier te verwerken.

De eerste maanden van het jaar 2004 zijn besteed aan de overgang van SGRC naar AbSg. Al snel bleek dat het verschijnsel ‘ jaaraccreditatie’ geen objectieve criteria kende en de vrijheid van de aanvrager ongelimiteerd groot was. Besloten is voor 2005 de jaaraccreditatie af te schaffen. Om aan de terechte wens van veelaanvragers tegemoet te komen wordt in 2005 s een nieuw type accreditatie geïntroduceerd, het abonnement.

In het tweede kwartaal heeft een bezwarencommissie een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden. Er zijn twee bezwaren uit 2003 behandeld en er is een reglement vastgesteld. Mbt de aanvragen van 2004 zijn nog geen bezwaren ontvangen.

Halverwege 2004 werd geconstateerd dat het aantal aanvragen zodanig boven de begroting uitging dat de administratief medewerkster extra tijd nodig had om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten. Haar aanstelling is van 12 uur per week uitgebreid naar 16 uur per week.

De laatste twee kwartalen draaide het bureau zonder haperen. Inmiddels is de werkwijze bij aanbieder, accrediteurs en anderen goede bekend en kunnen aanvragen soms binnen een week behandeld worden.

Vanuit de opleidingsinstituten kwam in de zomer de vraag naar Instellingsaccreditatie. In een tweetal bijeenkomsten met de opleidingsinstituten is een voorstel gemaakt tbv instellingsaccreditatie. In eerste instantie zullen alleen de opleidingsinstituten die de primaire opleiding verzorgen de mogelijkheid krijgen instellingsaccreditatie aan te vragen. De commissie van Toezicht zal begin 2005 de regeling goed keuren zodat deze met ingang van het schooljaar 2005/2006 in kan gaan.

Ook in het najaar werden een aan aantal aanvragen ontvangen mbt schriftelijke en/of digitale bijscholing. Dit betreft scholingen die de arts individueel volgt. In de verschillende accreditatiecommissies is hierover gesproken. In principe wil met deze aanvragen gaan behandelen. Aanvullende eisen zullen worden geformuleerd op het gebied van toetsing en de wijze waarop de tijdsbesteding wordt berekend.

Om tot een goede regeling te komen is besloten in 2005 dit type aanvragen op experimentele basis in de volledige commissie ste behandelen, zodat op grond van ervaring een regeling opgesteld kan worden.

De functie van de website tbv de aanvragers is goed tot ontwikkeling gekomen. De functie die deze site ook moet hebben tbv artsen die een bepaalde cursus willen zoeken bleek minder goed te werken.

Besloten is om de website mbv een ander programma op te bouwen, waarbij externe ondersteuning is ingeschakeld. Medio 2005 zal een nieuwe site de lucht in gaan met een professionele zoekfunctie.

Het AO (Accreditatie Overleg) van KNMG heeft medio 2004 een standaard aanvraagformulier tbv alle aanvragen bij wetenschappelijke verenigingen vastgesteld. Het AbSg heeft als een van de eerste dit formulier in gebruik genomen.

In 2005 zal het AbSg doorgaan op de ingeslagen weg. Het abonnement, de instellingsaccreditatie en de digitale/schriftelijke cursussen zorgen voor nieuwe uitdagingen.

Martine de Zoeten

Coördinator AbSg