De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. Dit betreft de specialisme Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij en Gezondheid.

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het driehoofdige bestuur van het ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur zijn in 2010, Marga van Liere(NVVG) penningmeester, Thérèse Miermans (NVAB) voorzitter en Cisca Koning (KAMG) secretaris.

Het uitvoerend bureau van ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2010 evenals in voorgaande jaren werd bemand door Wilma van Wijnbergen (werkzaam via Cantrijn); en uit de coördinator, Hans de Wolff tot 1 oktober 2010.
Aantallen 2010

In 2010 werden in totaal 660 aanvragen behandeld, een daling van 4,5%t.o.v. het voorgaande jaar 2009 (toen 691 aanvragen)

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Aantal beoordelingen
Vereniging 2009 2010
NVAB 289 266
NVVG 72 69
KAMG 330 325
Totaal 691 660

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsartsen
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

De aanvragen bij de KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Aantal beoordelingen KAMG:
2009 2010
AJN 179 178
VvAwT 6 9
NVAG 54 46
VIZ-IB 35 39
VIA 24 6
FMG 21 23
NVMM 3 5
VAGZ 8 19

VIZ-IB          Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten
NVMM           Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
VIA              Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
VvAwT          Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
AJN              Jeugdgezondheidszorg
FMG              Forensische Geneeskunde
NVAG            Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
VAGZ            Vereniging  voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

Financiën

Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2010 is dit tarief onveranderd gebleven (180 euro excl. BTW).

Per afgehandelde accreditatieaanvraag wordt aan de relevante wetenschappelijke vereniging een bedrag overgemaakt; dit is in 2010 eenmalig verhoogd van 60 naar 90 euro.

Vanwege de gezonde financiële situatie van het ABSG is door het bestuur eind 2008 besloten om aan de partijen die bij de oprichting van het ABSG betrokken zijn geweest ieder een gelijk deel van het door hen verstrekte startkapitaal voor de stichting ABSG terug te geven, verspreid over 2009 en 2010. Begin 2010 is derhalve per vereniging een bedrag van 8589,- euro uitgekeerd.

Heroverweging en bezwaar

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.
In 2010 heeft zich één bezwaar voorgedaan. De bezwaarcommissie heeft het oordeel van de accreditatiecommissie bevestigd en het bezwaar ongegrond verklaard.

Tevens zijn er in 2010 ook weer aanbieders geweest die een afgewezen accreditatieaanvraag ter discussie stelden, maar dit kon vaak al via nadere informatie en uitleg door het secretariaat, de coördinator en/of de betreffende accreditatiecommissie worden ondervangen. In enkele gevallen werd de afgewezen aanvraag in meer formele zin door de relevante accreditatiecommissie in heroverweging genomen. Dit leidde vaak tot een beter begrip bij de aanbieders van de achtergronden van de afwijzing, soms ook tot een herziening van de afwijzing; in ieder geval tot een zodanige uitkomst dat de aanbieders van een verdere bezwaargang afzagen. Er kan derhalve worden gesteld dat de heroverwegingsprocedure ook in 2010 naar tevredenheid van alle partijen functioneert.

Accreditatie Overleg KNMG

Het ABSG is lid van het federatiebrede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder KNMG ressorteren. Het AO beoogt het waar mogelijk uniformeren van procedures, formulieren en beoordelingscriteria inzake accreditatie. Een Commissie van Uitvoering bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2010 waren dit Yvonne Wijnands (AJN) en Hans de Wolff (NVVG/ABSG).

Accrediteurs

In totaal waren in 2010 onder de coördinatie van ABSG vanuit de diverse sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 10 accreditatiecommissies actief. Deze werden bemenst door in totaal 18accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden aangesteld. Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, organiseert het bureau van ABSG tenminste eenmaal per jaar een grote bijeenkomst voor alle accrediteurs. Hierbij worden door de coördinator alle relevante actualiteiten aan de orde gesteld en kan casuïstiek worden ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. In 2010 vond deze plaats op 30 maart.