* De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG). De Stichting ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG en heeft als doel het verrichten van een kwalitatieve en onafhankelijke accreditatie voor alle sociaal-geneeskundigen.

*Het bestuur:                                                                                                                               
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur waren in 2020:, Iris Homeijer (NVAB) voorzitter, Leo van der Beek (NVVG) penningmeester en Toos Waegemaekers (KAMG) secretaris.

Het bestuur heeft 3x een bestuursvergadering gehad. Bij deze vergaderingen ondersteunen de coördinatoren en de secretariële functionaris van het bureau.

*Het bureau:
Het uitvoerend bureau van de stichting ABSG bestaat uit het secretariaat dat in 2020 werd gevoerd door Wilma van Wijnbergen en de twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB/NVVG) en Trudy de Jong (KAMG)

*Accreditatiecommissies:
In totaal waren er in 2020 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de sociaal-geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 9 accreditatie-commissies actief. Daarin werken in totaal 20 artsen die door hun wetenschappelijke vereniging zijn geselecteerd en benoemd. Zij doen dit werk als vrijwilliger met een geringe vergoeding.

*Accreditatieaanvragen in 2020:
In 2020 werden in totaal 570  aanvragen behandeld, een daling van bijna 33% t.o.v. het voorgaande jaar 2019 (toen 924 aanvragen).  De daling is vooral het directe gevolg van de situatie met COVID-19  en de beperkingen die daardoor voor fysieke nascholing zijn ontstaan.  Veel bij- en nascholing is online gegeven. Het ABSG heeft de geldigheidsduur van accreditaties van al eerder-geaccrediteerde bij- en nascholing die niet door konden gaan met één jaar verlengd.                                                                                                                                    

In 2020  zijn 83 aanvragen teruggestuurd (in 2019  waren dat 94 ), waarbij ongeveer de helft is teruggestuurd, omdat deze aanvragen te laat zijn ingediend. De andere helft op basis van onvolledigheid van de aanvraag.
In 2020  zijn 8 aanvragen afgewezen (in 2019 zijn 14 aanvragen afgewezen).

De verdeling van de in behandeling genomen aanvragen over de accreditatiecommissies is als volgt:

Tabel 1: Aantal beoordeelde aanvragen per vereniging:

Vereniging20162017201820192020
NVAB281273261283202
NVVG10912513910564
KAMG475507495536304
Totaal865905895924570

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

Tabel 2: Aanvragen KAMG opgesplitst naar de afzonderlijke verenigingen:

Vereniging20162017201820192020
AJN315303312356204
VvAwT681067
VAV=NVAG-VAGZ en VIA5358314624
NVIB5555555321
FMG3032252618
NVMM1320222011
NVDG331402919
Totaal475507495536304

AJN = Jeugdgezondheidszorg
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
VAV = Vereniging Artsen Volksgezondheid
NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding
FMG = Forensische Geneeskunde
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
NvDG = Vereniging voor Donorgeneeskunde

*Heroverweging en bezwaar
De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal-geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende partijen. De bezwaarprocedure is vastgelegd in het Reglement Bezwaar.
De bezwaarcommissie bestaat uit:
NVAB: de heer H. Ceulen
NVVG: de heer T. Hoofs
KAMG: mw. O.A. Wienen

In 2020  is   1 bezwaar ingediend. Dit bezwaar is ongegrond verklaard.

*Financiën
 Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatie-aanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2020  115 (is nog niet definitief) euro excl. BTW.
Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatie-aanvraag gereserveerd voor de betrokken accreditatie-commissie.
De bestuursleden ontvangen een vacatie-vergoeding per vergadering en de coördinatoren de fiscaal bepaalde vrijwilligersvergoeding van 141 euro per maand.
 De wetenschappelijke verenigingen ontvangen ieder jaar een bedrag naar rato van het aantal voor hen afgehandelde accreditatie-aanvragen.

*Accreditatie-Overleg KNMG
Het ABSG neemt deel aan het federatie-brede Accreditatie Overleg (AO-KNMG). Dit is het   samenwerkingsverband van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Per wetenschappelijke vereniging neemt één bestuurslid en één lid van de  accreditatie-commissie deel. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering (CvU) bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU.
In 2020 was dit: Henk Vochteloo (NVAB/NVVG/ABSG) en Trudy de Jong namens de KAMG

*ABAN
In 2020 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van scholing van algemene competenties voor de geregistreerde specialisten. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Fred Alwon (NVAG) en Rogier Dick (NVVG). Zij hebben binnen het ABAN 92 aanvragen beoordeeld

*ABFE: Raad van Beroep
Erik Sprong neemt namens cluster 3 deel aan de Raad van Beroep van het ABFE.

*Instellingsaccreditatie NSPOH
De voorbereiding voor de visitatie in 2020 van de NSPOH is gestart.
In 2019 hebben 2 fysieke audits plaatsgevonden door de NVVG- en FMG-accreditatie-commissie.

*Audits
Voor de audits wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. De resultaten worden besproken met de aanbieder en binnen het accreditatie-overleg ABSG. Het uitvoeren van een audit kost veel tijd en is daardoor binnen een vrijwilligersorganisatie qua capaciteit moeizaam.
-In 2020  zijn 2 audits gerealiseerd door de accreditatie-commissie van de AJN
Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid en het wordt door de meeste aanbieders ook op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor veel organisatoren.