De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG). De Stichting ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. 

Het bestuur :                                                                                                                                
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur waren in 2019: Leo van der Beek (NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard (NVAB) voorzitter tot 31-10-2019 vanaf 1-11-2019, Iris Homeijer (NVAB) en Henk Jans (KAMG) secretaris. 
 
Het bestuur heeft 3x een bestuursvergadering gehad, waaronder de inmiddels jaarlijkse retraite. Bij deze vergaderingen ondersteunen de coördinatoren en een secretariële functionaris van het bureau. 
 
*Het bureau: 
Het uitvoerend bureau van de stichting ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2019 werd gevoerd door Wilma van Wijnbergen en de twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Trudy de Jong (KAMG)  
 
*Accreditatiecommissies: 
In totaal waren er in 2019 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de sociaalgeneeskundige wetenschappelijke verenigingen 9 accreditatiecommissies actief. Daarin werken in totaal 22 artsen die door hun wetenschappelijke vereniging worden geselecteerd en benoemd. Zij doen dit werk als vrijwilliger met een geringe vergoeding. 
 
*Accreditatieaanvragen in 2019: 
In 2019 werden in totaal 924  aanvragen behandeld, een stijging van bijna 3% t.o.v. het voorgaande jaar 2018 (toen 895 aanvragen). In 2019  zijn 14 aanvragen afgewezen (in 2018 zijn ook 14 aanvragen afgewezen).                                                                                                                                           

In 2019  zijn 94 aanvragen teruggestuurd (in 2018  waren dat 128 ), waarbij ongeveer de helft is teruggestuurd, omdat deze aanvragen te laat zijn ingediend. De andere helft op basis van onvolledigheid van de aanvraag. 
 

De verdeling van de aanvragen over de accreditatiecommissies is als volgt: 

Tabel 1: Aantal beoordeelde aanvragen per vereniging: 
 

Vereniging 2015 2016 2017 2018 2019 
NVAB 266 281 273 261 283 
NVVG 101 109 125 139 105 
KAMG 418 475 507 495 536 
Totaal 785 865 905 895 924 

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen 

NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts 

KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid 
 

Tabel 2: Aanvragen KAMG opgesplitst naar de afzonderlijke verenigingen: 

Vereniging 2015 2016 2017 2018 2019 
AJN 269 315 303 312 356 
VvAwT 10 
VAV=NVAG-VAGZ en VIA 55 53 58 31 46 
NVIB 45 55 55 55 53 
FMG 29 30 32 25 26 
NVMM 11 13 20 22 20 
NVDG   0                  31 40 29 
Totaal 418 475 507 495 536 

AJN = Jeugdgezondheidszorg 

VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding 

VAV = Vereniging Artsen Volksgezondheid 

NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding 

FMG = Forensische Geneeskunde 

NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde 

NvDG = Vereniging voor Donorgeneeskunde 

*Financiën  

 - Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2019 190 euro excl. BTW. 

-Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatieaanvraag gereserveerd voor de betrokken accreditiecommissie  

 -De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding per vergadering en de coördinatoren de fiscaal bepaalde vrijwilligersvergoeding van 141 euro per maand. 

 -De wetenschappelijke verenigingen ontvangen ieder jaar een bedrag naar rato van het aantal voor hen afgehandelde accreditatie-aanvragen. 

*Heroverweging en bezwaar 

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen. 

De bezwaarcommissie bestaat uit: 

NVAB: de heer H. Ceulen 
NVVG: de heer T. Hoofs 
KAMG: mw. O.A. Wienen 

In 2019   is  er 1 bezwaar ingediend. Dit bezwaar is gegrond verklaard. 

*AccreditatieOverleg KNMG 

Het ABSG neemt deel aan het federatie-brede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering (CvU) bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2019 was dit: 

Henk Vochteloo (NVAB/NVVG/ABSG) er is een vacature voor een 2e deelnemer vanuit de KAMG 
 

*ABAN 

In 2019 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Dico Baalbergen (NVAG) en Rogier Dick (NVVG). Zij hebben daar 148 aanvragen beoordeeld 

*ABFE: Raad van Beroep 

Erik Sprong neemt namens deel aan de Raad van Beroep van het ABFE. 

*Instellingsaccreditatie NSPOH 

De voorbereiding voor de visitatie in 2020 van de NSPOH is gestart.  
In 2019 hebben 2 fysieke audits plaatsgevonden door de NVVG- en FMG-accreditatiecommissies.  

*Audits 

Voor de audits wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. De resultaten worden besproken met de aanbieder en binnen het accreditatieoverleg ABSG. 

 -In 2019  zijn 5 audits gerealiseerd; 2 x AJN, 1 x AJN/FMG, 1 x NVDG en 1x NVVG. 

Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid en het wordt door de meeste aanbieders ook op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor veel organisatoren.