Jaarverslag ABSG 2018

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

De Stichting ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur waren in 2018: Leo van der Beek (NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard (NVAB) voorzitter en Henk Jans (KAMG) secretaris.

 Het bestuur heeft 3x een bestuursvergadering gehad, waaronder de inmiddels jaarlijkse retraite. Bij deze vergaderingen ondersteunen de coördinatoren en een secretariële functionaris van het bureau.

 Het uitvoerend bureau van de stichting ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2018 werd gevoerd door Berdien van Overeem en Wilma van Wijnbergen en de twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Trudy de Jong (KAMG).

Aantallen 2018


 In 2018 werden in totaal 895 aanvragen behandeld, een daling van bijna 1% t.o.v. het voorgaande jaar 2017 (toen 905 aanvragen). In 2018 zijn er 14 verzoeken afgewezen (in 2016 zijn er 15 verzoeken afgewezen).

 In 2018 zijn er 128 verzoeken teruggestuurd (in 2017 waren dat 92 verzoeken), waarbij ongeveer de helft is teruggestuurd, omdat deze aanvragen te laat zijn ingediend. De andere helft op basis van onvolledigheid van de aanvraag). Het verschil is oa een gevolg van het opschonen van het bestand en het verwijderen van oude aanvragen.

De verdeling van de aanvragen over de accreditatiecommissies is als volgt:

Tabel 1: Aantal beoordeelde aanvragen per vereniging:

Vereniging 2014 2015 2016 2017 2018
NVAB 257 266 281 273 261
NVVG 104 101 109 125 139
KAMG 371 418 475 507 495
Totaal 732 785 865 905 895

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen

NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts

KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

Tabel 2: Aanvragen KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke verenigingen:

Vereniging 2014 2015 2016 2017 2018
AJN 244 269 315 303 312
VvAwT 7 9 6 8 10
VAV=NVAG-VAGZ en VIA 42: 24-10-8 55: 36-8-11 53: 22-16-15 58: 37-10-11 31
NVIB 41 45 55 55 55
FMG 62 29 30 32 25
NVMM 5 11 13 20 22
NVDG Nvt Nvt 3 31 40
Totaal 371 418 475 507 495

AJN = Jeugdgezondheidszorg

VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding

VAV = Vereniging Artsen Volksgezondheid

NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding

FMG = Forensische Geneeskunde

NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde

NvDG = Vereniging voor Donorgeneeskunde

Financiën

 Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2018 is dit tarief iets lager ten opzichte van 2017. (190 euro excl. BTW).

 Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatieaanvraag gereserveerd voor de betrokken accreditiecommissie.

 De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding per vergadering en de coördinatoren de fiscaal bepaalde vrijwilligersvergoeding van 125 euro per maand.

 De wetenschappelijke verenigingen ontvangen ieder jaar een bedrag naar rato van het aantal voor hen afgehandelde accreditatie-aanvragen.

Heroverweging en bezwaar

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.

De bezwaarcommissie bestaat uit:

NVAB: de heer H. Ceulen

NVVG: de heer T. Hoofs

KAMG: mw. O.A. Wienen

In 2018 zijn er 7 heroverwegingen geweest die zijn afgewezen en daaruit zijn 2 bezwaren voortgekomen. De 2 bezwaren zijn door de bezwaarcommissie ongegrond verklaard.

Accreditatie Overleg KNMG

Het ABSG neemt deel aan het federatie-brede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering (CvU) bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2018 waren dit:

René Stumpel (NVAG) tot 1-9-2018 en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG).

ABAN

In 2017 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Dico Baalbergen (NVAG) en Rogier Dick (NVVG).

ABFE: Raad van Beroep

Erik Sprong neemt namens deel aan de Raad van Beroep van het ABFE.

Accrediteurs

In totaal waren tot 1-9-2018 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de sociaalgeneeskundige wetenschappelijke verenigingen 11 accreditatiecommissies actief, daarna 8 commissies. Daarin werken in totaal 25 accrediteurs tot en met 1-9-2018 daarna 22, die door hun wetenschappelijke vereniging worden geselecteerd en benoemd.

Instellingsaccreditatie

De jaarlijkse tussentoets van de NSPOH is gestart. 6 cursussen uit het jaar 2017-2018 van de NSPOH zijn beoordeeld door de relevante accreditatiecommissies.

In 2018 hebben er 2 fysieke audits plaatsgevonden door de NVAB- en AJN-accreditatiecies. De NVVG heeft de derde audit in jan. 2019 gedaan.

Audits

Voor de audits wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. De resultaten worden besproken met de aanbieder en binnen het accreditatieoverleg ABSG.

 In 2018 zijn 4 audits gerealiseerd; 2 x AJN, 1 x NVAB, 1x FMG.

Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid en het wordt door de meeste aanbieders ook op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor veel organisatoren.