Jaarverslag ABSG 2017

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

De Stichting ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur waren in 2016: Jeroen van Roessel / Leo van der Beek(NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard (NVAB) voorzitter en Henk Jans (KAMG) secretaris.
Het bestuur heeft 3x een bestuursvergadering gehad, waaronder de inmiddels jaarlijkse retraite van één dag. Bij deze vergaderingen ondersteunen de coördinatoren en een secretariële functionaris van het bureau.
Het uitvoerend bureau van de stichting ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2017 werd gevoerd door Berdien van Overeem, Gerrie Schoonhoven en Wouter Zandee (allen werkzaam bij Cantrijn) tot oktober 2017,  de twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Elise Buiting / Trudy de Jong (KAMG).

 

Aantallen 2017
In 2017 werden in totaal 905 aanvragen behandeld, een daling van bijna 1,5 % t.o.v. het voorgaande jaar 2016 (toen 922 aanvragen). In 2017 zijn er 15 verzoeken afgewezen (in 2016 zijn er 32 verzoeken afgewezen).
In 2017 zijn er 92 verzoeken teruggestuurd (in 2015 waren dat 272 verzoeken), waarbij meer dan de helft is teruggestuurd omdat deze aanvragen te laat zijn ingediend. De andere helft op basis van onvolledigheid van de aanvraag). Het verschil is een gevolg van het consequent handhaven van de indientermijn door het ABSG bij het indienen van een aanvraag in 2016.

De verdeling van de aanvragen over de accreditatiecommissies is als volgt:

Tabel 1: aantallen per  vereniging

Vereniging 2013 2014 2015 2016 2017
NVAB 262 257 266 281 273
NVVG 85 104 101 109 125
KAMG 359 371 418 475 507
Totaal 706 732 785 865 905

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

De aanvragen bij de KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Tabel 2 jaarverslag 2016

Vereniging 2013 2014 2015 2016 2017
AJN 216 244 269 315 303
VvAwT 8 7 9 6 8
NVAG 36 24 36 22 37
NVIB 51 41 45 55 55
VIA 5 8 11 15 11
FMG 22 32 29 30 32
NVMM 5 5 11 13 20
VAGZ 16 10 8 16 10
NVDG Nvt Nvt Nvt 3 31
Totaal 359 371 418 475 507

NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
VIA = Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
AJN = Jeugdgezondheidszorg
FMG = Forensische Geneeskunde
NVAG = Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
VAGZ = Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars
NvDG = Vereniging voor Donorgeneeskunde

Financiën
Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2017 is dit tarief gelijk gebleven ten opzichte van 2015. ( 200 euro excl. BTW).
Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatieaanvraag gereserveerd voor de betrokken accreditiecommissie.
De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding per vergadering en de coördinatoren  de fiscaal bepaalde vrijwilligersvergoeding van 125 euro per maand.
De wetenschappelijke verenigingen ontvangen ieder jaar een bedrag naar rato van het aantal voor hen afgehandelde accreditatie-aanvragen.

Heroverweging en bezwaar
De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.
De bezwaarcommissie bestaat uit:
NVAB: mw. C.A. Sijderius / Han Ceulen
NVVG: de heer T. Hoofs
KAMG: mw. O.A. Wienen

Er zijn in 2017 16 aanbieders geweest die een afgewezen of teruggestuurde accreditatieaanvraag ter discussie stelden via een heroverweging. In 4 gevallen heeft dit tot een ingediend bezwaar geleid. In alle gevallen is het bezwaar gegrond verklaard.

Accreditatie Overleg KNMG
Het ABSG neemt deel aan het federatie-brede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering (CvU) bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2016 waren dit

René Stumpel (NVAG) en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG).

ABAN
In 2017 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Dico Baalbergen (NVAG) en Hans de Wolff (NVVG)/ Rogier Dick (NVVG).

ABFE: Raad van Beroep
Erik Sprong neemt namens deel aan de Raad van Beroep van het ABFE.

Accrediteurs
In totaal waren in 2016 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de sociaalgeneeskundige wetenschappelijke verenigingen 11 accreditatiecommissies actief. Daarin werken in totaal 26 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden geselecteerd en benoemd.

Instellingsaccreditatie:
De jaarlijkse tussentoets van de NSPOH is gestart. 5 cursussen uit het jaar 2016-2017 van de NSPOH zullen worden beoordeeld door de relevante accreditatie commissies.

Audits
Voor de audits wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. de resultaten worden besproken met de aanbieden en binnen het accreditatieoverleg ABSG.
In 2017 zijn 4 audits gerealiseerd; 1 x AJN, 2 x NVIB, 1x NVMM.
Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid, en het wordt door de meeste aanbieders ook op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor veel organisatoren.