Jaarverslag ABSG 2016

 

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

 

De Stichting ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur waren in 2016: Jeroen van Roessel (NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard (NVAB) voorzitter en Henk Jans (KAMG) secretaris.

Het bestuur heeft 3x een bestuursvergadering gehad, waaronder de inmiddels jaarlijkse retraite van één dag. Bij deze vergaderingen ondersteunen de coördinatoren en één secretariële functionaris van het bureau.

 

Het uitvoerend bureau van de stichting ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2016 werd gevoerd door Berdien van Overeem, Gerrie Schoonhoven en Wouter Zandee (allen werkzaam bij Cantrijn) en  de twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Elise Buiting (KAMG).

 

Jaarplan 2016

 

Het jaarplan 2016 is grotendeels uitgevoerd.

 • De jaarlijkse schriftelijke audit van het NSPOH is gestart in november en loopt nog tot in begin 2017. De audit omvat 10 cursussen in plaats van de genoemde 5.
 • De 3-jaarlijkse audit is aangekondigd bij de NSPOH voor 2017.
 • Het ABSG heeft 6 audits uitgevoerd in plaats van de voorgenomen 10. Tijdgebrek bij de accrediteurs/auditeurs is daar het grote probleem geweest.
 • Het ontwikkelen van een nieuwe auditsystematiek is niet gedaan. Wel heeft het AO- KNMG een nieuw beoordelingsformulier op basis van het ABSG- en ABC-1-format ontwikkeld. Hiermee zullen de beoordelaars van het ABSG hun auditverslag gaan maken.
 • De 6-weken-termijn voor indienen is geëvalueerd in het AO-ABSG en het bestuur. De conclusie was dat de hier binnen het ABSG niet eenduidig mee werd omgegaan. Het bestuur van de stichting heeft daarop besloten dat vanaf maart 2016  de coördinatoren beslissen of een te laat ingediende aanvraag alsnog in behandeling genomen zal
 • ABSG heeft naar aanleiding van het nieuwe besluit herregistratie van het CGS in het najaar van 2016 een “cluster-3”-overleg georganiseerd met afgevaardigden van de besturen en de directeuren van de KAMG, NVVG en NVAB. Dat krijgt in 2017 een vervolg.
 • De website is geëvalueerd door het bestuur. De conclusie is dat de website overzichtelijk is en goed gevonden wordt.
 • Het toetsen van het accrditatiereglement aan de grondregels van het AO-KNMG heeft niet plaatsgevonden.
 • In 2016 is een onderzoek gestart naar de kwantiteit en de kwaliteit van de evaluatieverslagen van de scholingen die via het ABSG geaccrediteerd zijn. Dit onderzoek loopt tot het voorjaar 2017.

 

 

Aantallen 2016

In 2016 werden in totaal 922 aanvragen behandeld, een stijging van bijna 15 % t.o.v. het voorgaande jaar 2015 (toen 805 aanvragen). In 2016 zijn er 32 verzoeken afgewezen (in 2015 zijn er 16 verzoeken afgewezen). Het verschil is te wijten aan het opruimen van al langer openstaande aanvragen die nog niet geaccrediteerd waren.

In 2016 zijn er 272 verzoeken teruggestuurd (in 2015 waren dat 194 verzoeken), waarbij ca. de helft is teruggestuurd omdat deze aanvragen te laat zijn ingediend. De andere helft op basis van onvolledigheid van de aanvraag). Het verschil is een gevolg van het consequent handhaven van de indientermijn door het ABSG bij het indienen van een aanvraag.

 

De verdeling van de aanvragen over de accreditatiecommissies is als volgt:

 

 Verenigingen Aantal beoordelingen in jaar
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NVAB  266  218  221  262  257  266  281
NVVG  69  79  69  85  104  101  109
KAMG  325  330  337  359  371  418  475
Totaal  660  627  661  706  732  805  865

 

Tabel 1: aantallen per  vereniging

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen

NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts

KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

 

De aanvragen bij de KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

 

Verenigingen Aantal beoordelingen KAMG in jaar
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AJN 178 203 228 216 244 269 315
VvAwT 9 7 7 8 7 9 6
NVAG 46 37 35 36 24 36 22
NVIB 39 33 46 51 41 45 55
VIA 6 12 9 5 8 11 15
FMG 23 24 27 22 32 29 30
NVMM 5 3 4 5 5 11 13
VAGZ 19 11 15 16 10 8 16
NVDG nvt nvt nvt nvt nvt nvt 3
Totaal 325 330 371 359 371 418 475

 

Tabel 2 jaarverslag 2016

NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding

NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde

VIA = Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen

VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding

AJN = Jeugdgezondheidszorg

FMG = Forensische Geneeskunde

NVAG = Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek

VAGZ = Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

NvDG = Vereniging voor Donorgeneeskunde

 

Financiën

Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2016 is dit tarief gelijk gebleven ten opzichte van 2015. ( 200 euro excl. BTW).

Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatieaanvraag gereserveerd voor de betrokken accreditiecommissie.

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding per vergadering en de coördinatoren  de fiscaal bepaalde vrijwilligersvergoeding van 125 euro per maand.

De wetenschappelijke verenigingen ontvangen ieder jaar een bedrag naar rato van het aantal voor hen afgehandelde accreditatie-aanvragen.

 

 

 

Heroverweging en bezwaar

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.

De bezwaarcommissie bestaat uit:

NVAB: mw. C.A. Sijderius

NVVG: de heer T. Hoofs

KAMG: mw. O.A. Wienen

 

Er zijn in 2016 16 aanbieders geweest die een afgewezen of teruggestuurde accreditatieaanvraag ter discussie stelden via een heroverweging. In 6 gevallen heeft dit tot een ingediend bezwaar geleid. In 2 gevallen is het bezwaar deels gegrond verklaard, in 1 geval is gegrond en 1 geval is ongegrond verklaard. De overige twee gevallen moeten nog afgerond worden begin 2017.

 

 

Accreditatie Overleg KNMG

Het ABSG neemt deel aan het federatie-brede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering (CvU) bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2016 waren dit René Stumpel (NVAG) en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG).

 

 

ABAN

In 2016 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Fred Alwon (NVAG) (tot voorjaar 2016), Dico Baalbergen (NVAG) (vanaf voorjaar 2016) en Hans de Wolff (NVVG)

 

ABFE: Raad van Beroep

Erik Sprong neemt namens deel aan de Raad van Beroep van het ABFE.

 

Accrediteurs

In totaal waren in 2016 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de sociaalgeneeskundige wetenschappelijke verenigingen 11 accreditatiecommissies actief. Daarin werken in totaal 25 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden geselecteerd en benoemd.

 

 

Instellingsaccreditatie:

De jaarlijkse tussentoets van de NSPOH is gestart. 10 cursussen uit het jaar 2015-2016 van de NSPOH zullen worden beoordeeld door de relevante accreditatie commissies.

 

AO-ABSG

Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, heeft het bureau van ABSG ook dit jaar weer tweemaal (in april en november) in 2016 een bijeenkomst georganiseerd voor alle accrediteurs van de verschillende wetenschappelijke verenigingen binnen het ABSG. Hieraan neemt ook altijd een vertegenwoordiger van de NSPOH deel en ook een vertegenwoordiger van de RGS.  Door de coördinatoren werden  relevante actualiteiten aan de orde gesteld en is casuïstiek ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte.

De volgende punten zijn o.a. besproken:

 

 • Competenties toewijzen blijkt in casuïstiek veel verschillen op te leveren.
 • Het reglement wordt strakker gehanteerd, waardoor incomplete, niet tijdig ingediende of foutieve aanvragen vaker teruggestuurd worden
 • Het blijft moeilijk om voldoende tijd te vinden voor audits. De audit vraagt een forse tijdsinvestering en werkgevers geven hun professionals steeds minder tijd voor indirecte activiteiten.
 • Een pilot is opgestart voor het bestuderen van 50 evaluaties van bij- en nascholing met de bedoeling om te kijken of dit ook een mogelijk nuttige en wellicht minder tijd vergende vorm van toetsen van de bij- en nascholing kan zijn.
 • Het profiel van de accrediteur inzake eisen en deskundigheid is gemaakt en aan alle wetenschappelijke verenigingen toegestuurd ter ondersteuning van de selectie van nieuwe accrediteurs.

 

 

Audits

Voor de audits wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. de resultaten worden besproken met de aanbieden en binnen het accreditatieoverleg ABSG.

 

In 2016 zijn 6 audits gerealiseerd; 1 x NVVG, 2 x AJN, 1x NVIB, 1x NVMM en 1 x NVAB.

 

Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid, en het wordt door de meeste aanbieders ook op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor veel organisatoren.