Jaarverslag ABSG 2015

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het bestuur van het ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur zijn in 2015, Jeroen van Roessel(NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard(NVAB) voorzitter en Henk Jans (KAMG), secretaris.

Het uitvoerend bureau van ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2015 evenals in voorgaande jaren werd bemenst door Wilma van Wijnbergen, Virginia Hercules en Berdien van Overeem (werkzaam via Cantrijn); en twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Elise Buiting (KAMG).

Jaarplan 2015

Het jaarplan 2015 is uitgevoerd.

Er zijn 5 audits uitgevoerd van bij- en nascholing in plaats van de voorgenomen 10. Tijdgebrek bij de accrediteurs/auditeurs is daar het grote probleem geweest.

 

Aantallen 2015
In 2015 werden in totaal 805 aanvragen behandeld, een stijging van 10% t.o.v. het voorgaande jaar 2014 (toen 732 aanvragen). In 2015 zijn 16 verzoeken afgewezen (in 2014 zijn 26 verzoeken afgewezen), 194 verzoeken zijn teruggestuurd (in 2014 zijn 148 aanvragen teruggestuurd).

 

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Tabel 1 jaarverslag 2015

 

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

De aanvragen bij de KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Tabel 2 jaarverslag 2015

 

NVIB = Nederlandse Vereniging Infectieziekten Bestrijding
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
VIA = Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
AJN = Jeugdgezondheidszorg
FMG = Forensische Geneeskunde
NVAG = Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
VAGZ = Vereniging  voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

 

Financiën
Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2015 is dit tarief verhoogd. (van 190 euro excl. BTW

naar 200 euro excl. BTW).

Per 1-1-2015 is 10 euro per accreditatieaanvraag gereserveerd. Aan het eind van het jaar wordt het opgebouwde saldo naar rato van de door de accrediteur verrichte beoordelingen verdeeld met een maximum van 1000 euro per accrediteur.

Per afgehandelde accreditatieaanvraag wordt per jaar aan de relevante wetenschappelijke vereniging een bedrag overgemaakt; dit is in 2015 door het bestuur vastgesteld op 80.- euro.

 

Heroverweging en bezwaar
De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.
De bezwaarcommissie bestaat uit:
NVAB: mw. C.A. Sijderius
NVVG: de heer T. Hoofs
KAMG: mw. O.A. Wienen
In 2015 zijn er geen bezwaren ingediend

Deze zijn niet naar de bezwaarcommissie gestuurd of behandeld , als dit zo is kan de tekst worden aangepast : zie hierna

Er zijn in 2015 aanbieders geweest die een afgewezen accreditatieaanvraag ter discussie stelden, maar deze konden via nadere informatie en uitleg door het secretariaat of overleg met de coördinator en/of de betreffende accreditatiecommissie worden opgelost. In twee gevallen werd de afgewezen aanvraag door de relevante accreditatiecommissie in heroverweging genomen. De aanbieders zagen hierna van een verdere bezwaargang af. Er kan daarom worden gesteld dat de heroverwegingsprocedure ook in 2015 naar tevredenheid van alle partijen functioneert.

 

Accreditatie Overleg KNMG
Het ABSG neemt deel aan het federatie brede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2015 waren dit René Stumpel (NVAG) en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG).

 

ABAN
In 2015 is het ABSG vertegenwoordigd geweest in het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. Voor de Sociale Geneeskunde worden de beoordelingen verricht door Fred Alwon (NVAG) en Hans de Wolff (NVVG)

 

Accrediteurs
In totaal waren in 2015 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de diverse sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 10 accreditatiecommissies actief. Daarin werken in totaal 21 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden geselecteerd en benoemd.

namen accr 2015 test

Instellingsaccreditatie:

De jaarlijkse tussentoets van de NSPOH heeft plaatsgevonden. 5 cursussen uit het jaar 2014-2015 van de NSPOH zijn beoordeeld door de relevante accreditatie commisies.

 

AO-overleg ABSG

Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, heeft het bureau van ABSG ook dit jaar weer tweemaal op 21 april 2015 en 10 november 2015. een grote bijeenkomst georganiseerd voor alle accrediteurs binnen het ABSG. Ook zijn hierbij 2 vertegenwoordigers van de NSPOH aanwezig geweest. Hierbij worden door de coördinatoren alle relevante actualiteiten aan de orde gesteld en kan casuïstiek worden ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte.
Hierbij zijn o.a. de volgende punten besproken:

 

  • De reglementen worden strakker gehanteerd, waardoor incomplete, niet tijdig ingediende of foutieve aanvragen vaker teruggestuurd worden
  • Het blijft moeilijk om voldoende tijd te vinden voor audits. De audit vraagt een forse tijdsinvestering en werkgevers geven hun professionals steeds minder tijd voor indirecte activiteiten. Sedert juli 2015 zijn ter bevordering van de motivatie voor audits ODB accreditatiepunten beschikbaar, 2 per keer met een maximum van 5 per jaar.
  • Wijzigingen in het reglement ABSG
  • De nieuwe website van het ABSG.
  • Het profiel van de accrediteur is gemaakt en aan alle wetenschappelijke verenigingen toegestuurd ter ondersteuning van de selectie van nieuwe accrediteurs.

 

 

 

Audits
Voor de audits wordt gebruik gemaakt van één format en één model verslaglegging. de resultaten worden besproken met de aanbieden en binnen het accreditatieoverleg

In 2015 zijn 5 audits gerealiseerd.2 x NVVG, 2 x AJN en 1 x NVAB.

Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid, en het wordt door de aanbieders op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor de organisatoren.

Mogelijk in de toekomst onaangekondigde audits, conform de Michelinsterren.