Jaarverslag 2014

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen.

De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het driehoofdige bestuur van het ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur waren in 2014, Jeroen van Roessel(NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard(NVAB) voorzitter en Henk Jans (KAMG), secretaris.

Het uitvoerend bureau van het ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2014 evenals in voorgaande jaren werd bemenst door Wilma van Wijnbergen (werkzaam via Cantrijn); en twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Jacqueline Vernooij (KAMG) tot 1-3-2014. Elise Buiting (KAMG) heeft haar opgevolgd.

In 2014 heeft het bestuur 3x vergaderd waaronder in november  een retraite-bijeenkomst met het bureau.

Jaarplan 2014

Het jaarplan 2014 is praktisch geheel uitgevoerd, inclusief de audit van de NSPOH voor de verlenging van de instellingsaccreditatie. De NSPOH heeft voor een periode van 3 jaar verlenging gekregen.

Er zijn 4 audits uitgevoerd van bij- en nascholing in plaats van de voorgenomen 8-10. Tijdgebrek bij de accreditateurs/auditeurs is daar het grote probleem geweest.

Door een wijziging van de tekst in GAIA is meer duidelijkheid omtrent de accreditaties door het ABAN.

Aantallen 2014
In 2014 werden in totaal 732 aanvragen behandeld, een stijging van 3,6% t.o.v. het voorgaande jaar 2013 (toen 706 aanvragen) 

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

VerenigingAantal beoordelingen 
2012
Aantal beoordelingen 2013Aantal beoordelingen 2014
 NVAB 221262257
 NVVG 6985104
 KAMG 371359371
    
 Totaal 661706732

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid 

De aanvragen bij de KAMG zijn hieronder verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Verenigingen20102011201220132014
AJN178203228215244
VvAwT97787
NVAG4637353724
VIZ-sib3933465141
VIA612958
FMG2324272232
NVMM53455
VAGZ1911151610

VIZ-sib = Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
VIA = Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
AJN = Jeugdgezondheidszorg
FMG = Forensische Geneeskunde
NVAG = Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
VAGZ = Vereniging  voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

Financiën
Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2014 is het tarief 190 euro excl. BTW.

Heroverweging en bezwaar
De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.
Bezwaarcommissie:
NVAB: mw. C.A. Sijderius
NVVG: de heer T. Greven tot 1-7-2014. De heer T.B.M. Hoofs zal hem opvolgen
KAMG: mw. O.A. Wienen
In 2014 zijn er geen bezwaren ingediend.

Er zijn in 2014 aanbieders geweest die een afgewezen accreditatieaanvraag ter discussie stelden, maar dit kon meestal via nadere informatie en uitleg door het secretariaat, de coördinatoren en/of de betreffende accreditatiecommissie worden opgelost. In enkele gevallen werd de afgewezen aanvraag in meer formele zin door de relevante accreditatiecommissie in heroverweging genomen en van een nadere argumentatie voorzien. Dit leidde vaak tot een beter begrip bij de aanbieders van de achtergronden van de afwijzing, soms ook tot een herziening van de afwijzing; in ieder geval tot een zodanige uitkomst dat de aanbieders van een verdere bezwaargang afzagen. Er kan daarom worden gesteld dat de heroverwegingsprocedure ook in 2014 naar tevredenheid van alle partijen functioneert.

Accreditatie Overleg KNMG
Het ABSG is lid van het federatiebrede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2014 waren dit René Stumpel (NVAG) en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG).

Vertegenwoordigingen
In 2014 is het ABSG verder vertegenwoordigd in:

  • het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing. De Sociale Geneeskunde is daar vertegenwoordigd door Fred Alwon (NVAG) en Hans de Wolff (NVVG).
  • Daarnaast participeert het ABSG in de pilot van het ABFE (e-learning) en de harmonisatie van geaccrediteerde buitenlandse scholingen. 

Accrediteurs
In totaal waren in 2014 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de diverse sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 10 accreditatiecommissies actief. Deze werden bemenst door in totaal 21 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden aangesteld. Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, organiseert het bureau van ABSG tenminste eenmaal per jaar een grote bijeenkomst voor alle accrediteurs, ook zijn hierbij aanwezig 2 vertegenwoordigers van de NSPOH. Hierbij worden door de coördinatoren alle relevante actualiteiten aan de orde gesteld en kan casuïstiek worden ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. In 2014 vonden deze plaats op 6 mei 2014 en 18 november 2014.
Hierbij zijn o.a. de volgende punten besproken:

– Bij een e-learning moet een duidelijk programma zijn toegevoegd waaruit de inhoud van de e-learning blijkt, inloggen is derhalve niet  meer nodig.
– Toelichting op de pilot ‘zelfevaluatie gunstbetoon’
– Evaluatie wijziging reglement in 2014 van de cyclusaanvraag
– Evaluatie wijziging reglement van de indieningstermijn door aanvragen.

-Afspraken omtrent verdere audits van bij- en nascholing.

Audits

In 2014 zijn 4 audits gerealiseerd 1x AJN, 1x NVAG en 2x VIZsib.
Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid en het wordt door de aanbieders op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor de organisatoren.

Wijzigingen Reglement:

M.i.v. 1-1-2014
1) moet een verzoek om accreditatie 6 weken van te voren worden ingediend
2) een cyclusaanvraag bestaat uit max. 4 bijeenkomsten van elk max. 2 uur
3) buitenlandscholing: termijn van 6 maanden