Jaarverslag 2013

De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het driehoofdige bestuur van het ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur zijn in 2013, Jeroen van Roessel(NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard(NVAB) voorzitter en Henk Jans (KAMG), secretaris.

Het uitvoerend bureau van het ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2013 evenals in voorgaande jaren werd bemenst door Wilma van Wijnbergen (werkzaam via Cantrijn); en twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Jacqueline Vernooij (KAMG).

Aantallen 2013
In 2013 werden in totaal 706 aanvragen behandeld, een stijging van 6,8% t.o.v. het voorgaande jaar 2012 (toen 661 aanvragen)

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Vereniging Aantal beoordelingen
2010
Aantal beoordelingen
2011
Aantal beoordelingen
2012
 NVAB  266  218  221
 NVVG  69  79  69
 KAMG  325  330  371
 Totaal  660  627  661

 

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen
NVVG = Vereniging voor Verzekeringsarts
KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

De aanvragen bij de KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Verenigingen 2010 2011 2012
AJN 178 203 228
VvAwT 9 7 7
NVAG 46 37 35
VIZ-IB 39 33 46
VIA 6 12 9
FMG 23 24 27
NVMM 5 3 4
VAGZ 19 11 15

 

VIZ-IB = Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten
NVMM = Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde
VIA = Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen
VvAwT = Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
AJN = Jeugdgezondheidszorg
FMG = Forensische Geneeskunde
NVAG = Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
VAGZ = Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

Financiën
Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2012 is dit tarief verhoogd. (van 180 euro excl. BTW naar 190 euro excl. BTW).

Per afgehandelde accreditatieaanvraag wordt aan de relevante wetenschappelijke vereniging een bedrag overgemaakt; dit is in 2013 verhoogd van 60.- naar 80.- euro.

Heroverweging en bezwaar
De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.
Bezwaarcommissie:
NVAB: mw. C.A. Sijderius
NVVG: de heer T. Greven
KAMG: mw. O.A. Wienen
In 2012 zijn er geen bezwaren ingediend.

Er zijn in 2013 aanbieders geweest die een afgewezen accreditatieaanvraag ter discussie stelden, maar dit kon meestal via nadere informatie en uitleg door het secretariaat, de coördinator en/of de betreffende accreditatiecommissie worden opgelost. In enkele gevallen werd de afgewezen aanvraag in meer formele zin door de relevante accreditatiecommissie in heroverweging genomen. Dit leidde vaak tot een beter begrip bij de aanbieders van de achtergronden van de afwijzing, soms ook tot een herziening van de afwijzing; in ieder geval tot een zodanige uitkomst dat de aanbieders van een verdere bezwaargang afzagen. Er kan daarom worden gesteld dat de heroverwegingsprocedure ook in 2013 naar tevredenheid van alle partijen functioneert.

Accreditatie Overleg KNMG
Het ABSG is lid van het federatiebrede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2013 waren dit René Stumpel (NVAG) en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG).

Vertegenwoordigingen
In 2013 is het ABSG verder vertegenwoordigd in:

 • het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing.De Sociale Geneeskunde is daar vertegenwoordigd door Fred Alwon (NVAG) en Hans de Wolff (NVVG).
 • Daarnaast participeert het ABSG in de pilot van het ABFE (e-learning) en de harmonisatie van geaccrediteerde buitenlandse scholingen.

Accrediteurs
In totaal waren in 2013 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de diverse sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 10 accreditatiecommissies actief. Deze werden bemenst door in totaal 21 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden aangesteld. Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, organiseert het bureau van ABSG tenminste eenmaal per jaar een grote bijeenkomst voor alle accrediteurs, ook zijn hierbij aanwezig 2 vertegenwoordigers van de NSPOH. Hierbij worden door de coördinatoren alle relevante actualiteiten aan de orde gesteld en kan casuïstiek worden ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. In 2013 vonden deze plaats op 16 april 2013 en 28 oktober 2013.
Hierbij zijn o.a. de volgende punten besproken:

TERMIJNEN:

 • M.i.v. 1-1-2013 is de accreditatietermijn van een (zich herhalende) scholing nog maar 1 jaar geldig. De betrokken aanvragers zijn hiervan op de hoogte gesteld.
 • Tijdens de oktobervergadering wordt afgesproken met alle accrediteurs dat met ingang van 1-1-2014 de termijn voor het aanvragen van een accreditatie vastgesteld wordt op 6 weken en dat vanaf 1-6-2014 aanvragen die later binnen komen in principe niet meer in behandeling genomen worden. Vanaf 1-9-2013 krijgt iedereen die een aanvraag indient, hiervan bericht. Dit is in harmonisatie met de afspraken van het AO.
 • Een ALV wordt voortaan niet meer meegeteld als “scholing”.
 • Er wordt een voorstel gedaan om halve punten te kunnen toekennen. Dit moet door het CvU geaccordeerd worden.
 • Vanaf 1-1-2014 kan een bijscholingscyclus bestaan uit max. 4 bijeenkomsten van max. 2uur.

ABAN problematiek: scholingen geaccrediteerd door ABAN zijn voor sociaal geneeskundigen niet vakspecifiek en wel voor Cluster I en II. Door de formulering op de site van GAIA wordt gesuggereerd dat zij wel vakinhoudelijk zijn voor Cluster III

 • De site van GAIA wordt in het najaar van 2013 aangepast, zodat niet meer gesuggereerd wordt dat een ABAN accreditatie voor cluster 3 een scholing in het eigen vakgebied betreft.
 • Er worden diverse gesprekken gevoerd met de KAMG, de secretaris van het CvU en RGS en met de accrediteurs van het ABAN.
 • Er wordt een notitie ter info gestuurd naar de desbetreffende besturen van de WV-en met een uiteenzetting van de problematiek. Begin 2014 zal er een gezamelijk overleg van de besturen van de NVVG, NVAB en de KAMG plaats vinden over dit punt

De NSPOH zou er prijs op stellen om als een accrediteur van M&G 2 profielen als profielspecifiek toe te kennen. In het huidige systeem kan maar 1 profiel worden toegekend. Bij meerdere profielen wordt de accreditatie automatisch M&G dit is voor alle profielen vakspecifiek.

Audits
De coördinatoren hebben in overleg met de accrediteurs een format en een model verslaglegging gemaakt. Deze formulieren zullen bij de audit gebruikt worden om op grond van deze gegevens tzt een verslag te kunnen maken, dat evt gepubliceerd kan worden.

In 2013 zijn 7 audits gerealiseerd 2x NVVG, 2x AJN, 2x NVAG en 1x NVAB.
Het auditeren blijkt een zinvolle aangelegenheid en het wordt door de aanbieders op prijs gesteld. Het vaststellen van de juiste competenties blijkt lastig voor de organisatoren.

Mogelijk in de toekomst onaangekondigde audits, conform de Michelinsterren.