De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen t.b.v. bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. De Sociale Geneeskunde kent 3 specialismen: Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het driehoofdige bestuur van het ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. De leden van het bestuur zijn in 2012, Marga van Liere(NVVG) penningmeester, Herman Spanjaard(NVAB) voorzitter (sinds 1-6-2012) en Henk Jans (KAMG), secretaris.

Het uitvoerend bureau van ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2012 evenals in voorgaande jaren werd bemenst door Wilma van Wijnbergen (werkzaam via Cantrijn); en twee coördinatoren: Henk Vochteloo (NVAB) en Jacqueline Vernooij (KAMG).

Aantallen 2012

In 2012 werden in totaal 661 aanvragen behandeld, een stijging van 5% t.o.v. het voorgaande jaar 2011 (toen 627 aanvragen)
De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Vereniging Aantal beoordelingen 2010 Aantal beoordelingen 2011 Aantal beoordelingen 2012
NVAB 266 218 221
NVVG 69 79 69
KAMG 325 330 371
Totaal 660 627 661

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen

NVVG = Vereniging voor Verzekeringsartsen

KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid
De aanvragen bij de KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Vereningingen 2010 2011 2012
AJN 178 203 228
VvAwT 9 7 7
NVAG 46 37 35
VIZ-IB 39 33 46
VIA 6 12 9
FMG 23 24 27
NVMM 5 3 4
VAGZ 19 11 15

 

VIZ-IB          Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten

NVMM           Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde

VIA              Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen

VvAwT          Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding

AJN              Jeugdgezondheidszorg

FMG             Forensische Geneeskunde

NVAG           Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek

VAGZ           Vereniging  voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

 

Financiën

Het ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2012 is dit tarief verhoogd. (van 180 euro excl. BTW naar 190 euro excl. BTW).

Per afgehandelde accreditatieaanvraag wordt aan de relevante wetenschappelijke vereniging een bedrag overgemaakt; dit is in 2012 eenmalig verhoogd van 60.- naar 80.- euro.

 

Heroverweging en bezwaar

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen: één van elk van de in het ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.

Bezwaarcommissie:
NVAB: mw. C.A. Sijderius
NVVG: de heer T. Greven
KAMG: mw. O.A. Wienen
In 2012 zijn er geen bezwaren ingediend.

 

Er zijn in 2012 aanbieders geweest die een afgewezen accreditatieaanvraag ter discussie stelden, maar dit kon iedere keer via nadere informatie en uitleg door het secretariaat, de coördinator en/of de betreffende accreditatiecommissie worden opgelost. In enkele gevallen werd de afgewezen aanvraag in meer formele zin door de relevante accreditatiecommissie in heroverweging genomen. Dit leidde vaak tot een beter begrip bij de aanbieders van de achtergronden van de afwijzing, soms ook tot een herziening van de afwijzing; in ieder geval tot een zodanige uitkomst dat de aanbieders van een verdere bezwaargang afzagen. Er kan daarom worden gesteld dat de heroverwegingsprocedure ook in 2012 naar tevredenheid van alle partijen functioneert.

 

Accreditatie Overleg KNMG

Het ABSG is lid van het federatiebrede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder de KNMG ressorteren. Het AO heeft als doelstelling om procedures, formulieren en beoordelingscriteria van de wetenschappelijke verenigingen betreffende accreditatie zo veel mogelijk te harmoniseren. De Commissie van Uitvoering bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2012 waren dit Yvonne Wijnands (AJN) en Henk Vochteloo (NVAB/ABSG). Yvonne Wijnands heeft in het voorjaar van 2012 aangegeven deze vertegenwoordiging te willen beëindigen. Zij is opgevolgd door Rene Stumpel (NVAG).

 

Vertegenwoordigingen.

In 2012 is het ABSG verder vertegenwoordigd in:

 

  • het ABAN: één loket voor de accreditatie van algemene scholing.

De Sociale Geneeskunde is daar vertegenwoordigd door Fred Alwon (NVAG) en Juan Bouwmans, die in de zomer van 2012 opgevolgd werd door Hans de Wolff(NVVG).

 

  • Daarnaast participeert het ABSG in de pilot van het ABFE (e-learning) en de harmonisatie van geaccrediteerde buitenlandse scholingen.

 

 

Accrediteurs

In totaal waren in 2012 onder de coördinatie van het ABSG vanuit de diverse sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 10 accreditatiecommissies actief. Deze werden bemenst door in totaal 21 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden aangesteld. Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, organiseert het bureau van ABSG tenminste eenmaal per jaar een grote bijeenkomst voor alle accrediteurs. Hierbij worden door de coördinatoren alle relevante actualiteiten aan de orde gesteld en kan casuïstiek worden ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. In 2012 vond deze plaats op 23 april 2012.

Hierbij zijn o.a. de volgende punten besproken:

 

  • het gaan starten van het auditeren van bij- en nascholing. Het ABSG streeft ernaar om in 2012 8 audits te realiseren: 2 van de NVVG, NVAB en de AJN en nog 2 van de andere wetenschappelijke verenigingen van de KAMG. Uiteindelijk is dit niet in 2012 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2013.
  • Scholingen geaccrediteerd door ABAN zijn niet vakinhoudelijk!
  • Wijziging in de duur van de accreditatietermijn van 3 naar 1 jaar, conform de regels van Cluster 1 en 2. i.v. 1-1-2013
  • Buitenlandse scholingen: gekozen wordt voor optie 4: een deelnemer van een in het buitenland geaccrediteerde scholing kan een verzoek tot accreditatie indienen bij de eigen accreditatiecommissie. Nog niet gerealiseerd
  • De in GAIA genoemde competenties moeten overeenkomen met de KNMG competenties. Dit is gerealiseerd.
  • De wenselijkheid van het weer opnemen van het “begeleiden“ in de tabel ODB. Dit is besproken met de toenmalige secretaris van de SGRC. Na overleg van de SGRC met de wetenschappelijke verenigingen is dit weer opgenomen.

 

Audits

De coördinatoren hebben in overleg met de accrediteurs een format en een model verslaglegging gemaakt. Deze formulieren zullen bij de audit gebruikt worden om op grond van deze gegevens tzt een verslag te kunnen maken, dat evt gepubliceerd kan worden.

 

 

In mei 2012 is een eerste Nieuwsbrief vanuit het ABSG naar alle wetenschappelijke verenigingen gestuurd.