De Stichting ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen tbv bij- en nascholing voor sociaal geneeskundigen. Dit betreft de specialisme Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij en Gezondheid.

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Het driehoofdige bestuur van ABSG bestaat uit vertegenwoordigers (op bestuursniveau) van deze 3 organisaties. Eind 2009 heeft Ronald Mentink (NVVG) het bestuurslidmaatschap èn voorzitterschap van ABSG neergelegd; voor hem in de plaats is Marga van Liere tot het bestuur toegetreden. De overige leden van bestuur waren in 2009 Thérèse Miermans (NVAB) en Cisca Koning (KAMG). Thérèse Miermans heeft eind 2009 Ronald Mentink opgevolgd als voorzitter.

Het uitvoerend bureau van ABSG bestaat uit het secretariaat, dat in 2009 evenals in voorgaande jaren werd bemand door Wilma van Wijnbergen (werkzaam via Cantrijn); en uit de coördinator, Hans de Wolff.

Aantallen 2009

In 2009 werden in totaal 691 aanvragen behandeld, een stijging van 11,2 % t.o.v. het voorgaande jaar 2008 (toen 621 aanvragen).

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Aantal beoordelingen:

Vereniging 2008 2009
NVAB 265 289
NVVG 65 72
KAMG 291 330
Totaal 621 691

 

NVAB = Vereniging voor Bedrijfsartsen

NVVG = Vereniging voor Verzekeringsartsen

KAMG = Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid
De aanvragen bij KAMG verder opgesplitst naar afzonderlijke vereniging:

Aantal beoordelingen KAMG:

2008 2009
AJN 164 179
VvAwT 6 6
NVAG 55 54
VIZ-IB 27 35
VIA 13 24
FMG 18 21
NVMM 6 3

 

 

VIZ-IB          Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten

NVMM           Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde

VIA              Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen

VvAwT          Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding

AJN              Jeugdgezondheidszorg

VAGZ            Vereniging Algemene Gezondheidszorg

FMG             Forensische Geneeskunde

NVAG            Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek

Financiën

ABSG brengt aanbieders van scholing voor elke accreditatieaanvraag een bedrag in rekening voor administratiekosten; in 2009 is dit tarief onveranderd gebleven (180 euro excl. BTW).

Per afgehandelde accreditatieaanvraag wordt aan de relevante wetenschappelijke vereniging een bedrag overgemaakt; dit is in 2009 verhoogd van 56 naar 60 euro.

Gezien de gezonde financiële situatie van ABSG is door het bestuur eind 2008 besloten om aan de partijen die bij de oprichting van de ABSG betrokken zijn geweest ieder een gelijk deel van het door hen verstrekte startkapitaal voor de stichting ABSG terug te geven, verspreid over 2009 en 2010. Begin 2009 is derhalve per vereniging alvast een bedrag van 8000,- euro uitgekeerd.


Heroverweging en bezwaar

In 2009 hebben zich, net als in 2008, géén bezwaarzaken voorgedaan. Er zijn wel aanbieders geweest die een afgewezen accreditatieaanvraag ter discussie stelden, maar dit kon vaak al via nadere informatie en uitleg door het secretariaat, de coördinator en/of de betreffende accreditatiecommissie worden ondervangen. In enkele gevallen werd de afgewezen aanvraag in meer formele zin door de relevante accreditatiecommissie in heroverweging genomen. Dit leidde vaak tot een beter begrip bij de aanbieders van de achtergronden van de afwijzing, soms ook tot een herziening van de afwijzing; in ieder geval tot een zodanige uitkomst dat de aanbieders van een verdere bezwaargang afzagen. Er kan derhalve worden gesteld dat de heroverwegingsprocedure naar tevredenheid van alle partijen functioneert.


Accreditatie Overleg KNMG

ABSG is lid van het federatiebrede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder KNMG ressorteren. Het AO beoogt het waar mogelijk uniformeren van procedures, formulieren en beoordelingscriteria inzake accreditatie. Een Commissie van Uitvoering bereidt de grote vergaderingen van het AO voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het cluster Sociale Geneeskunde heeft twee leden in de CvU; in 2009 waren dit Jacqueline Vernooij (AJN), die in de loop van het jaar het stokje doorgaf aan Yvonne Wijnands (AJN); verder Hans de Wolff (NVVG/ABSG).

In 2009 is in het AO en de CvU opnieuw veel aandacht besteed aan de wens van het ministerie van VWS om meer zicht te krijgen op de breedte van het nascholingsaanbod, waarbij vooral de noodzaak voor scholing in alle CanMed competenties nadrukkelijk aan bod kwam. Hiertoe heeft de CvU een pilot gestart met het labelen van de competenties door de aanbieders van scholing. Verder werkte de CvU door aan het streven naar harmonisatie van alle regels en richtlijnen rondom accreditatie.

 

Accrediteurs

In totaal waren in 2009 onder de coördinatie van ABSG vanuit de diverse sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen 10 accreditatiecommissies actief. Deze werden bemenst door in totaal 17 accrediteurs, die door hun wetenschappelijke vereniging worden aangesteld. Om de cohesie tussen de accrediteurs en de uniformiteit in de uitvoering te bevorderen, organiseert het bureau van ABSG tenminste eenmaal per jaar een grote bijeenkomst voor alle accrediteurs. Hierbij worden door de coördinator alle relevante actualiteiten aan de orde gesteld en kan casuïstiek worden ingebracht en besproken. Deze bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. In 2009 vond deze plaats op 18 maart.