Het ABSG (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen tbv bij- en nascholing voor Sociaal geneeskundigen. Dit betreft de specialisme Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij en Gezondheid.

Het ABSG is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Een commissie van toezicht, bestaand uit drie bestuursleden van genoemde verenigingen, draagt de verantwoordelijkheid voor het bureau. Het bureau wordt bemand door een administratief medewerkster: Mw. Wilma van Wijnbergen (19 uur per week) en een coördinator, Hans de Wolff (ca. 3 uur per week).

Het ABSG verzorgt de logistieke afhandeling van de accreditatieaanvragen. De inhoudelijke beoordeling geschied door de accreditatiecommissies van de afzonderlijke verenigingen.

Voor het verzorgen van de accreditaties wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht, dat gedeeltelijk ten goede komt aan de verenigingen en gedeeltelijk bestemd is om de kosten van het logistieke proces te dekken.
Aantallen 2007 en 2008

In 2007 werden in totaal 653 aanvragen behandeld, een stijging van 9 % t.o.v. het voorgaande jaar 2006 (toen 598 aanvragen).

In 2008 werden in totaal 621 aanvragen behandeld, een daling van 5 % t.o.v. 2007.D

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

    Aantal beoordelingen
    Vereniging 2007      2008     
   NVAB 244 265
   NVVG 68 65
   KAMG 341 291
   Totaal 653 621

De KAMG verder opgesplitst naar aanvragen per afzonderlijke vereniging:

     Vereniging      2007         2008
    AJN 191 164
    VvAwT 6 6
    NVAG 59 55
    VIZ-IB 29 27
    VIA 17 13
    FMG 24 18
    NVMM 2 6
    VAGZ 13 2

 

Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen, één vertegenwoordiger van elk van de in ABSG participerende wetenschappelijke verenigingen.

Zowel in 2007 als in 2008 hebben zich géén bezwaarzaken voorgedaan. De enkele verzoeken van aanvragers om een heroverweging werden steeds door de accreditatiecommissie die het eerste besluit had genomen behandeld, waarna met de aanvrager tot overeenstemming werd gekomen.
Accreditatie Overleg KNMG

ABSG is lid van het federatiebrede Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder KNMG ressorteren. Het AO beoogt het waar mogelijk uniformeren van procedures, formulieren en beoordelingscriteria inzake accreditatie. In 2007 heeft het AO een Commissie van Uitvoering ingesteld, waarin de grote vergaderingen van het AO worden voorbereid en uitgewerkt, en waar de dagelijkse zaken worden behandeld. ABSG heeft twee leden in de CvU.
In 2007 is in het AO en de CvU veel aandacht besteed aan de wens van het ministerie van VWS om meer zicht te krijgen op de breedte van het nascholingsaanbod, waarbij vooral de noodzaak voor scholing in alle CanMed competenties nadrukkelijk aan bod kwam. De CvU geeft met enige regelmaat een nieuwsbrief uit.
GAIA

In 2007 en 2008 is verder ervaring opgedaan met het gebruik van GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). De gesignaleerde gebruikers-ongemakken worden geleidelijk aan steeds verder verbeterd. Het bureau van ABSG onderhoudt nauwe contacten met de applicatiebeheerder.
Instellingsaccreditatie en visitatie

Van oudsher beschikten enkele grote aanbieders van na- en bijscholing over een zogenaamde instellingsaccreditatie. Dat wil zeggen dat zij zelf de door hen geproduceerde nascholingsactiviteiten mochten accrediteren. ABSG heeft in 2007 besloten om hieraan, conform de situatie bij de huisartsen, nadere voorwaarden te stellen. Eén van de eerste en belangrijkste stappen daarin was, dat de betreffende instelling gevisiteerd zou worden, om te kunnen bezien of hun eigen kwaliteit, de kwaliteit van hun nascholingen en hun wijze van accrediteren voldoende in overeenstemming waren met de standaard die de ABSG zich daarbij voor ogen stelde.
Na een langdurige voorbereiding hebben de eerste visitaties plaatsgevonden in mei en juni 2008, en wel bij de NSPOH. Op grond hiervan kon aan de NSPOH eind 2008 worden bericht dat zij een instellingsaccreditatie zouden krijgen voor 2009. Verder heeft ABSG deze eerste ervaringen opgepakt om een eenduidig beleid inzake de toekenning van instellingsaccreditatie te formuleren met een daarbij behorende visitatieprocedure.
Verdere ontwikkelingen in 2007 en 2008

In 2007 en 2008 hebben we te maken gehad met een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering van de ABSG:

 

In 2007 heeft de heer Hans de Wolff de functie van coördinator van ABSG op zich genomen.
In april 2007 is het bureau van ABSG verhuisd naar de nieuwe Domus Medica in de wijk Papendorp te Utrecht.
Het bestuur is begin 2008 van samenstelling gewijzigd:
Thérèse Miermans heeft namens de NVAB Iwona van Zanten vervangen,
Cisca Koning heeft namens de KAMG Marij van Eijndhoven vervangen.