Inleiding
Het AbSg (Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde) verzorgt vanaf 1 januari 2004 alle accreditatieaanvragen tbv bij- en nascholing voor Sociaal geneeskundigen. Dit betreft de specialisme Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij en Gezondheid.

Het AbSg is het resultaat van de samenwerking van NVAB, NVVG en KAMG. Een commissie van toezicht, bestaand uit drie bestuursleden van genoemde verenigingen, draagt de verantwoordelijkheid voor het bureau. Het bureau wordt bemand door een administratief medewerkster: Mw. Wilma van Wijnbergen ( 19 uur per week) en een coördinator, tot en met 2006 was dat Mw. Thilde Derkman (ca. 3 uur per week).

Het AbSg verzorgt de logistieke afhandeling van de accreditatieaanvragen.

De inhoudelijke beoordeling geschied door een de accreditatiecommissies van de afzonderlijke verenigingen.

Voor het verzorgen van de accreditaties wordt een kostendekkend tarief in rekening gebracht, dat gedeeltelijk ten goede komt aan de verenigingen en gedeeltelijk bestemd is om de kosten van het logistieke proces te dekken.

Aantallen
In 2006 werden in totaal 598 aanvragen behandeld, een stijging van 16% t.o.v. het voorgaande jaar 2005 (515 aanvragen).

De verdeling over de accreditatiecommissies is als volgt:

Vereniging Aantal beoordelingen 2006
NVAB  225
NVVG  63
KAMG  310
Totaal  598

De KAMG verder opgesplitst naar aanvragen per afzonderlijke vereniging:

 

AJN  199
VAGZ  3
NVAG  57
VIZ-IB  17
VIA  10
FMG  22
NVMM 2

Bezwaarcommissie
De bezwaarcommissie bestaat uit 3 sociaal geneeskundigen, één vertegenwoordiger van elk van de in AbSg participerende wetenschappelijke verenigingen.

In 2006 heeft de bezwaarcommissie slechts 2 bezwaren behandeld. Van deze bezwaren werd 1 gegrond en 1 ongegrond verklaard.

Na de bezwaarprocedure staat voor de aanvrager van accreditatie nog de weg open aar de bestuursrechter. Net als in voorgaande jaren heeft zich dit in 2006 niet voorgedaan.

Accreditatie Overleg KNMG
AbSg is lid van het Accreditatie Overleg (AO), een samenwerkingsverband van alle accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen die onder KNMG ressorteren. Het AO beoogt het waar mogelijk uniformeren van procedures, formulieren en beoordelingscriteria inzake accreditatie.

GAIA
Dit staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Het betreft een softwareapplicatie voor accreditatie van nascholing, die in samenwerking met KNMG en in opdracht van het Accreditatie Overleg door leverancier Xaurum is ontwikkeld. Alle Wetenschappelijke Verenigingen die onder de KNMG vallen zijn vertegenwoordigd, hebben afgesproken hiermee te gaan werken, met als doel: één applicatie die zowel gebruikt kan worden door de Wetenschappelijke Verenigingen, als door artsen (deelnemers aan nascholing) en door de aanbieders van nascholing. Ook Registratiecommissies hebben baat bij deze applicatie, omdat artsen voor hun herregistratie de behaalde accreditatiepunten voor bij- en nascholing digitaal en uniform bij de Registratiecommissies kunnen aanleveren.

Het AbSg is vanaf half november 2006 gebruik gaan maken van GAIA.

Ingezette ontwikkelingen in 2006
In 2006 hebben we te maken gehad met een aantal ontwikkelingen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn van de AbSg:

1.
De detacheringconstructie van Mw. van Wijnberg en Mw. Derkman kan niet langer gehandhaafd blijven in 2007, omdat de werkgever (NPHF) niet meer met deze constructie wilde doorgaan. Een oplossing werd gecreëerd, waarbij de AbSg de diensten inkoopt bij Administratiekantoor Cantrijn met een locatie binnen de Domus. Op deze wijze kon voor onze ‘medewerkers’ een nieuw en passend dienstverband geborgd worden zonder dat we hun expertise kwijtraakten.

Helaas bleek dat Mw. Derkman haar dienstverband bij haar werkgever had opgezegd per december 2006, zodat haar inzet voor de AbSg niet meer mogelijk was in 2007. Voor de coördinatorfunctie werd een nieuwe invulling gezocht, die zijn beslag zal krijgen in 2007.

2.
Hiermee werd tegelijk duidelijk dat de locatie van de dienstverlening ook gewijzigd zou gaan worden. Een verhuizing van het Nivel naar de Domus komt hierbij in het verschiet en werd al als zodanig voorbereid. De verhuizing werd voorzien in april 2007.

3.
Medio 2006 bleek via contacten met de KNMG dat de activiteiten van de AbSg eigenlijk als BTW-plichtig zijn te beschouwen. Dit werd nader afgestemd met de KNMG en via de KNMG met de fiscus. Deze laatste stelt zich vooralsnog op het standpunt dat er een BTW-plicht blijft bestaan. Dit was voor de Commissie van Toezicht reden voor verder onderzoek en na externe consultatie was het advies om hieraan te voldoen. In het kader van de voorbereidingen bleek ons dat er dan een rechtspersoon opgericht diende te worden, waarbij we voor een stichtingsvorm kozen. De eerste voorbereidingen werden hiervoor ingang gezet. De naam van AbSg zal veranderen in Stichting ABSG. Het logo wordt wat aangepast, maar de kleurcombinatie blijft. Inmiddels blijkt de AbSg al een heel herkenbare speler in het ‘accreditatieveld’ te zijn. Deze naamsbekendheid willen we graag handhaven en daarom willen we zo min mogelijk aan onze naam veranderen.

4.
Aan het eind van het jaar bleek bij opmaak van de voorlopige jaarcijfers dat de abonnementsvorm, zoals we die als AbSg kenden, door de gebruikers steeds verder opgerekt werd en door de onduidelijkheid in de feitelijke werkafspraken er zelfs onder de kostprijs diensten verleend werden. Deze situatie was voor de commissie van toezicht onacceptabel en gezien de korte termijn werd er voor gekozen om de bestaande abonnementsvorm met onmiddellijke ingang te stoppen. In de loop van 2007 zal er een nieuwe financiële structuur komen die past bij de huidige ontwikkelingen, waarbij gedacht kan worden aan andere tijdsinvesteringen door gebruik van GAIA, grotere aantallen aanvragen, meer clusteringen van accreditaties, nieuwe leervormen.

In de financiën is in 2006 ook opgenomen om de kosten van ontwikkeling en beheer van het GAIA systeem onder te brengen. De kosten hiervoor zijn gebaseerd op alle geregistreerde specialisten in Nederland en de verenigingen worden hiervoor hoofdelijk omgeslagen, terwijl maar een deel van de specialisten lid is van de betreffende vereniging.

5.
Met hulp van de afdeling Beleid bij de KNMG is een traject ingezet om een compleet beleidsplan te maken voor de toekomstige jaren, waarbij aandacht is voor de formulering van de algemene uitgangspunten van accreditatie binnen het Sociale Cluster en vertaling naar financiën en naar een visitatiebeleid voor de instellingsaccreditatie. De afronding van dit plan wordt begin 2007 verwacht

Hans de Wolff
Coördinator Stichting ABSG1

Ronald Mentink
Voorzitter Stichting ABSG
September 2007

1 Inmiddels is de oprichting van de Stichting ABSG geëffectueerd. Als nieuwe coördinator is door het bestuur inmiddels Hans de Wolff aangesteld.