Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid

 

 

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

 

 

 1. Begripsomschrijvingen

 

 • ABSG: Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde.
 • Erkend geneeskundig specialisme: geneeskundig specialisme waarvan het register wordt gevoerd door de RGS.
 • Erkend artsenprofiel: artsenprofiel waarvan het register wordt gevoerd door de RGS.
 • GAIA: Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie van de wetenschappelijke verenigingen.
 • Geneeskundig specialist: een arts met een registratie als geneeskundig specialist bij de RGS.
 • KAMG: Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid.
 • M&G: Maatschappij en Gezondheid.
 • Profielarts: een arts met een registratie als profielarts bij de RGS.
 • RGS: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG.
 • Wetenschappelijke vereniging: wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging van een erkend geneeskundig specialisme of erkend artsenprofiel.

 

 1. Reikwijdte van deze regelgeving
  • Deze regelgeving is van toepassing op artsen M&G en profielartsen M&G.
  • Waar in deze regelgeving wordt gesproken over arts(en) M&G, worden zowel de arts(en) M&G als de profielarts(en) M&G bedoeld.

 

 1. De arts M&G is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van bewijsstukken in GAIA
  • De arts M&G is verantwoordelijk voor het invoeren van een elektronische scan in GAIA van de bewijsstukken, waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering.
  • Per artikel van deze regeling wordt expliciet aangegeven welke bewijsstukken de arts M&G dient in te voeren in GAIA, om aanspraak te kunnen maken op deze accreditatie-uren.
  • Als bewijsstukken ontbreken of onvolledig zijn, zal de RGS de bijbehorende accreditatie-uren niet meerekenen ten behoeve van de herregistratie tot arts M&G.

 

 1. De arts M&G is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het aantal accreditatie-uren in GAIA

 

 • De arts M&G is verantwoordelijk voor het invoeren van het aantal accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering in GAIA, waarop de arts M&G volgens deze regeling aanspraak kan maken.
 • Per artikel van deze regeling wordt aangegeven op hoeveel accreditatie-uren de arts M&G aanspraak kan maken voor de betreffende vorm van overige deskundigheidsbevordering.
 • Accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering die niet zijn ingevoerd in GAIA, zal de RGS niet meerekenen ten behoeve van de herregistratie tot arts M&G.

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor auteurschap

 

 • De publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat het artikel tenminste is opgebouwd uit de volgende onderdelen: inleiding, methode, resultaten, conclusies/ beschouwing.
 • Het artikel is automatisch geaccrediteerd als het is gepubliceerd in:
 • een tijdschrift dat voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed).
 • Auteurs kunnen aanspraak maken op een forfaitair aantal accreditatie-uren: eerste auteur: 10 uren, tweede auteur: 5 uren, derde en verdere auteurs: 2 uren.
 • De arts M&G is verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van de tijdschriftpagina’s met het betreffende artikel, waaruit blijkt:
  • de titel van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd;
  • dat het artikel tenminste is opgebouwd uit de volgende onderdelen: inleiding, methode, resultaten, conclusies/ beschouwing;
  • de datum waarop het artikel is gepubliceerd;
  • of de arts M&G eerste, tweede of verdere auteur is.

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor universitaire promotie

 

 • Een promotie betreft de CanMEDS-competentie ‘kennis en wetenschap’, zodat geen discussie ontstaat over de vakinhoudelijk relevantie.
 • Promovendi kunnen aanspraak maken op 40 accreditatie-uren na afronding van de promotie ongeacht het onderwerp (dus bijvoorbeeld ook musicologie).
 • De 40 accreditatie-uren worden toegerekend aan de promotiedatum.
 • De arts M&G is verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van de pagina(s) uit het proefschrift, waaruit blijkt:
 • de naam van de universiteit waar de promotie heeft plaatsgevonden;
 • de promotiedatum;
 • de naam van de arts M&G (promovendus).

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor deelname aan richtlijncommissie

 

 • Deelname aan een commissie die een wetenschappelijke richtlijn ontwikkelt wordt beloond met accreditatie-uren.
 • Pas na autorisatie van de richtlijn door een wetenschappelijke vereniging (zie artikel 1.10) kan de arts M&G aanspraak maken op een forfaitair aantal van 10 accreditatie-uren.
 • De arts M&G is verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van de pagina(s) uit de richtlijn, waaruit blijkt:
 • de naam van de richtlijn;
 • dat de richtlijn is geautoriseerd door een wetenschappelijke vereniging (zie artikel 1.10);
 • dat de arts M&G heeft deelgenomen aan de richtlijncommissie.

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor lidmaatschap van:
 • het bestuur van (een kring) van een wetenschappelijke vereniging, of
 • een relevante vakinhoudelijke commissie of werkgroep

 

 • Het moet gaan om lidmaatschap van:
 • een bestuur, commissie of werkgroep waarvan lidmaatschap van tevoren is geaccrediteerd door het ABSG. Op de website van het ABSG is hiervan een limitatieve lijst te vinden, of
 • een bestuur, commissie of werkgroep waarvan lidmaatschap op verzoek van de arts M&G wordt geaccrediteerd door het ABSG. In de praktijk betekent dit dat de arts M&G de naam van het bestuur, de commissie of werkgroep invoert in GAIA en dat deze invoer daarna door het ABSG wordt gevalideerd, waarmee deze is geaccrediteerd.
  • Per bijeenkomst waaraan het bestuurslid, commissielid of werkgroepslid daadwerkelijk heeft deelgenomen worden forfaitair 2 accreditatie-uren toegekend, met een maximum van in totaal 10 accreditatie-uren per 12 maanden (ongeacht het aantal lidmaatschappen).
  • De arts M&G is verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van het verslag van een bijeenkomst, waaruit blijkt:
 • dat de arts M&G lid is van een bestuur, commissie of werkgroep, zoals omschreven in artikel 7.1.
 • de datum van de bijeenkomst van dit bestuur, deze commissie of deze werkgroep;
 • dat de arts M&G heeft deelgenomen aan de bijeenkomst op deze datum.

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor uitvoering van een kwaliteitsvisitatie

 

 • Het moet gaan om een door een wetenschappelijke vereniging (zie artikel 1.10) erkende kwaliteitsvisitatie.
 • Voor de uitvoering van een visitatie kan de visitator achteraf aanspraak maken op 2 accreditatie-uren, met een maximum van in totaal 5 accreditatie-uren per 12 maanden (ongeacht het aantal verschillende specialismen of artsenprofielen waarvoor wordt gevisiteerd).
 • De arts M&G is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van een verklaring waaruit blijkt:
 • dat deze verklaring is opgesteld door de betreffende wetenschappelijke vereniging (zie artikel 1.10);
 • op welke datum de visitatie heeft plaatsgevonden;
 • dat de arts M&G op deze datum als visitator uitvoering heeft gegeven aan deze visitatie.
 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor uitvoering van een audit van een door het ABSG geaccrediteerde scholing

 

 • Het moet gaan om een audit van een door het ABSG geaccrediteerde nascholing in opdracht van het ABSG.
 • Voor de uitvoering van de audit kan de auditor achteraf aanspraak maken op 2 accreditatie-uren, met een maximum van in totaal 5 accreditatie-uren per 12 maanden. Deze scholing kan niet separaat worden opgevoerd door de auditor als nascholing.
 • De arts M&G is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van een verklaring waaruit blijkt:
 • dat deze verklaring is opgesteld door het ABSG;
 • op welke datum de audit heeft plaatsgevonden;
 • dat de arts M&G op deze datum als auditor uitvoering heeft gegeven aan deze audit.

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor voordracht

 

 • De voordracht is automatisch geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door een wetenschappelijke vereniging (zie artikel 1.10).
 • Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een symposium of congres waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan ten grondslag ligt (veelal een PowerPoint-presentatie). Eigenlijk wordt de inhoudelijke voorbereiding beloond. Een posterpresentatie valt hier wel onder, maar een paneldiscussie niet. Een voordracht tijdens een workshop afhankelijk van de inhoud.
 • Voordrachten worden uitsluitend geaccrediteerd als deze worden gehouden tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door een wetenschappelijke vereniging (zie artikel 1.10).
 • Per voordracht kan de spreker aanspraak maken op forfaitair 3 accreditatie-uren.
 • Als dezelfde arts M&G tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen hiervoor in totaal toch niet meer dan 3 accreditatie-uren worden behaald (ook niet als de bijeenkomst zich over meerdere dagen uitstrekt).
 • Voor eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) voordracht kunnen slechts eenmaal accreditatie-uren worden verkregen.
 • Als een arts M&G zowel deelnemer aan als spreker op een bijeenkomst is, tellen zowel de accreditatie-uren als deelnemer, als de accreditatie-uren als spreker.
 • De arts M&G is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van het programma van de nascholing, waaruit blijkt:
  • dat het gaat om een door een wetenschappelijke vereniging (zie artikel 1.10) geaccrediteerde bijeenkomst. Voor een Nederlandse bijeenkomst is het in dit verband voldoende om het GAIA id-nummer (identificatienummer) van de scholing in GAIA te vermelden;
  • waar (locatie) en wanneer (datum) en door wie de voordracht gehouden is.

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor gastdocentschap binnen een opleidingsinstituut voor geneeskundig specialisten dat is erkend door de RGS

 

 • Artikel 11 is niet van toepassing op artsen M&G met een full time of part time aanstelling als docent bij het betreffende opleidingsinstituut.
 • Het moet gaan om een gastdocentschap bij het betreffende opleidingsinstituut.
 • Per uur contactonderwijs aan artsen in opleiding tot geneeskundig specialist of profielarts kan de docent aanspraak maken op 1 accreditatie-uur met een maximum van 10 accreditatie-uren per 12 maanden (ongeacht het aantal verschillende gastdocentschappen).
 • De arts M&G is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van een verklaring waaruit blijkt:
 • dat deze verklaring is opgesteld door het erkende opleidingsinstituut;
 • op welke datums of in welke periode het contactonderwijs heeft plaatsgevonden;
 • op hoeveel accreditatie-uren de arts M&G (gastdocent) aanspraak kan maken op basis van de voorgaande bepalingen.

 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor het volgen van nascholing t.b.v. de uitoefening van de functie van instituutsopleider of praktijkopleider van AIOS

 

 • Dit artikel betreft uitsluitend door de RGS erkende instituutsopleiders en door de RGS erkende praktijkopleiders.
 • Het moet gaan om scholing die is georganiseerd door een door de RGS erkend opleidingsinstituut voor M&G.
 • Per klokuur gevolgde scholing kan de arts aanspraak maken op 1 accreditatie-uur met een maximum van 20 accreditatie-uur per jaar.
 • Het verdient de voorkeur dat het opleidingsinstituut de accreditatie-uren waarop de instituuts- of praktijkopleider recht heeft, invoert in GAIA. Als het opleidingsinstituut de accreditatiepunten niet invoert in GAIA, is de arts M&G zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten in GAIA en geldt artikel 12.5.
 • Als de arts M&G de accreditatie-uren zelf invoert in GAIA, tellen deze uren alleen mee voor de herregistratie, indien de arts M&G ook de volgende bewijsstukken in GAIA invoert:
 • een elektronische scan van een verklaring waaruit blijkt:
 • dat deze verklaring is opgesteld door het erkende opleidingsinstituut;
 • dat de scholing was gericht op instituutsopleiders en/of praktijkopleiders;
 • op welke datums of in welke periode de scholing heeft plaatsgevonden;
 • op hoeveel accreditatie-uren de arts M&G (instituutsopleider of praktijkopleider) aanspraak kan maken op basis van de voorgaande bepalingen.

 


 

 1. Verkrijgen van accreditatie-uren voor het begeleiden van geneeskundestudenten bij een stage of coschap op het gebied van M&G.

 

 • Dit artikel betreft uitsluitend stages en coschappen die worden gevolgd in het kader van een door de Nederlandse rijksoverheid erkende opleiding geneeskunde.
 • Per student die wordt begeleid, kan de begeleider aanspraak maken op een forfaitair aantal van 2 accreditatie-uren, met een maximum van in totaal 4 accreditatie-uren per 12 maanden.
 • De arts M&G is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de volgende bewijsstukken in GAIA:
 • een elektronische scan van een verklaring waaruit blijkt:
 • dat deze verklaring is opgesteld door de betreffende geneeskunde opleiding;
 • dat de begeleiding van de stage of coschap onderdeel was van de opleiding geneeskunde;
 • op welke datums of in welke periode de begeleiding heeft plaatsgevonden;
 • op hoeveel accreditatie-uren de arts M&G (begeleider) aanspraak kan maken op basis van de voorgaande bepalingen.